Metoda interpretacyjna danych paleomagnetycznych i zastosowanie jej do podziału i korelacji stratygraficznej osadów plejstocenu

Maciej Tkacz

Abstract


Podczas badań paleomagnetycznych plejstoceńskich lessów Polski południowo-wschodniej stwierdzono, że dotychczasowe metody magnetostratygraficzne stosowane dla utworów czwartorzędowych nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Wiąże się to z obecnością w sekwencjach lessowych wielu luk stratygraficznych, które zawierają reperowe, dla potrzeb korelacji stratygraficznej, inwersje pola magnetycznego. W związku z tym wprowadzono odmienną metodę interpretacji zapisu paleomagnetyczoego, która stwarza dużo większe możliwości podziału i korelacji stratygraficznej badanych skał oraz pozwala odróżnić inwersje, utrwalone w osadzie po jego depozycji od inwersji synchronicznych z badaną skałą. Interpretacja tych pierwszych jako równowiekowych z badanymi osadami prowadzi do dużych błędów stratygraficznych.

THE METHOD OF PALAEOMAGNETIC DATA INTERPRETATION AND ITS APPLICATION IN STRATIGRAPHICAL CORRELATION OF PLEISTOCENE DEPOSITS

Object of palaeomagnetic analysis were Pleistocene losses of south-eastern Poland. Samples were taken from the vertical sequences of two 125 km distant from one another outcrops in Nieledew and Łopatki villages. It has been proved that magneto-stratigraphic methods therefore applied to Quaternary deposits are not sufficient. It is connected with presence of many stratigraphical gapes in loess sequences, which comprise index of magnetic field important for stratigraphic correlation. In connection with above presented problems introduced another method of palaeomagnetic record interpretation which created much bigger stratigraphic correlation possibilities of studied rocks. Simultaneously this method allows to differentiate inversions fixed in sediment after its deposition from synchronic with investigated rock. Interpretation of these first ones as contemporaneous with studied deposits leads to serious stratigraphical errors.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.