Akritarchy z utworów syluru okolic Myszkowa

Monika Jachowicz, Kazimierz Piekarski, Longin Wielgomas

Abstract


Przedstawiono wyniki badan akritarch występujących w niektórych utworach starszego paleozoiku północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Zbadano kilkanaście próbek skał klastycznych ze słabo rozpoznanego kompleksu sylurskiego, udostępnionego dwoma otworami wiertniczymi (22 KW. 28 KW). W większości próbek stwierdzono występowanie mniej lub bardziej licznych, niezbyt dobrze zachowanych skorupek akritarch. Oznaczono ponad 40 różnych gatunków, należących do kilkunastu rodzajów reprezentujących podgrupy: Sphaeromorphilae, Acanthomorphitae, Diacromorphitae, Polygonomorphitae, Netromorphitae, Herkomorphitae. Oomorphitae oraz Pteromorphitae. W oznaczonym zespole akritarch przeważają gatunki znane dotychczas z utworów syluru, głównie syluru górnego; napotkano równiei: pojedyncze gatunki rejestrowane dotąd w utworach starszych.

ACRITARCHA OF SILURIAN FORMATIONS FROM MYSZKOW AREA

The concise litologically-petrographical characteristics of layers attributed to Silurian accessible with two boreholes performed in Myszkow area, in north-eastern border of Upper Silesian Coal Basin (Fig. 1, 2). Also, information about scarce findings of fauna recorded heretofore in this complex and general geological data are presented. In this paper also results of studies of Acritarcha found in silstones and sandstones from boreholes 22 KW and 28 KW(Tab. 1-3, Tabl. I-IV), are presented.

In the sets of found and determined Acritarcha outstanding are first of all same species belonging to genera: Leiosphaeridia, Trachysphaeridium, Micrhystridium, Multiplicispheridium, Baltisphaeridium, Veryhacbium, Deunffia and Domasia, know from the Upper Silurian deposits, mainly of Ludlovian and Wenlockian of USRR, England and Spain.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.