Własności sprężyste utworów cechsztyńskich

Tadeusz Krynicki

Abstract


 Omówiono własności sprężyste skał cechsztyńskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prędkości rozchodzenia się fal. Stwierdzono, że sole i anhydryty odznaczają się małą zmiennością prędkości, niezależnie od głębokości ich występowania. Omówiono wyniki pomiarów prędkości na próbkach skał, w tym także znajdujących się w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury. Ponadto dokonano próby uchwycenia związków między prędkości,! a ciężarem objętościowym i porowatością.

ELASTIC PROPERTIES OF ZECHSTEIN DEPOSITS

 

Elastic properties of Zechstein rocks are discussed. The attention is mainly paid to velocity of propagation of waves. It was found that salts and anhydrites are characterized by low variability in velocities, regardless of depth of their occurrence. The results of velocity measurements taken on rock samples, including rock samples subjected to high pressure and temperature, are also discussed.

An attempt was also made to trace interrelations between the velocities and volume weight and porosity.

Further increase in amount of available data on physical parameters will undoubtedly make possible more accurate evaluation of these interrelations between physical parameters. For such purpose, the results of measurements taken under high temperature and pressure conditions should be very important.


Full Text:

PDF