Wytrzymałość i odkształcalność kredowych piaskowców rejonu Nowogrodźca (depresja północnosudecka)

Ryszard Kaczyński

Abstract


 Badania wytrzymałości (na ściskanie jednoosiowe i trójosiowe, rozciąganie, zginanie i ścinanie) i odkształcalności piaskowców kredowych otaczających złoże iłów Bolko II w rejonie Nowogrodźca wykonano na próbkach rdzeni wiertniczych, uwzględniając zakres potrzeb niezbędnych przy projektowaniu wyrobisk górniczych. W szczególności zwrócono uwagę na scharakteryzowanie właściwości masywu skalnego z punktu widzenia oceny inżyniersko-geologicznej. Na podstawie wskaźników Niejsztadta, Deere'a i Hansagi'ego masyw piaskowców kredowych rejonu Nowogrodźca można ocenić jako masyw o zlej jakości, na podstawie wskaźnika Q jako masyw bardzo slaby. Badane piaskowce są skalami o bardzo małej wytrzymałości i dużej odkształcalności oraz silnie mięknącymi.

 

 

STRENGTH AND DEFORMABILITY OF CRETACEOUS SANDSTONES OF NOWOGRODZIEC

AREA (NORTH-SUDETIC DEPRESSION)

 

Studies of strength (to unconfined compression, triaxial compression, tension, bending and shear) and deformability of Cretaceous sandstones around the clay deposit Bolko II near Nowogrodziec were done on samples from borehole cores and considering the range needed at project of mining pits. Particular attention was paid to properties of a rock massif from the point of view of its engineering geological evaluation. Basing on indices of Niejsztadt, Deere and Hansagi the Cretaceous sandstones of the Nowogrodziec area can be evaluated for the bed quality one and on the basis of the Q system as the very poor one. Studied sandstones have very small strength and high deformability and easily get soft.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.