Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 29, No 3/4 (1985) Proterozoik i dolny paleozoik Polski południowo-zachodniej Abstract   PDF
Andrzej Grocholski
 
Vol 57, No 1 (2013) Provenance of the Malužiná Formation sandstones (Western Carpathians, Slovakia): constraints from standard petrography, cathodoluminescence imaging, and mineral chemistry of feldspars Abstract   Untitled ()   PDF
Marek Vdacny
 
Vol 56, No 2 (2012) Provenance of Upper Cretaceous quartz-rich sandstones from the North Sudetic Synclinorium, SW Poland: constraints from detrital tourmaline Abstract   PDF
Julita Biernacka
 
Vol 44, No 3 (2000) Provenance petrological study of the Upper Vendian and Cambrian clastic material; foreland of the Pomeranian Caledonides (northern Poland) Abstract   PDF
Magdalena Sikorska
 
Vol 16, No 1 (1972) Przebieg sedymentacji w zbiorniku Ferdynandowa podczas interglaciału mazowieckiego Abstract   PDF
Barbara Gronkowska
 
Vol 15, No 4 (1971) Przebieg wartości stopnia geotermicznego w Polsce w przedziale głębokości 200-2500 Abstract   PDF
Jacek Majorowicz
 
Vol 25, No 1 (1981) Przedgranitoidowy semilamprofir z Rogówka (kłodzko-złotostocki masyw granitoidowy) Abstract   PDF
Stefan Cwojdziński
 
Vol 26, No 1 (1982) Przedmioceńska strefa wietrzenia (pstre utwory) w stropie warstw załęskich Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstract   PDF
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 19, No 4 (1975) Przegląd flory karbońskiej z otworów wiertniczych Sosnowiec IG 1 i Goczałkowice IG 1 Abstract   PDF
Anna Kotasowa
 
Vol 18, No 2 (1974) Przegląd wybranych zagadnień geologii Tatr Abstract   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 3, No 1 (1959) Przeglądowa mapa geologiczno-inżynierska Polski, jej treść i możliwości praktycznego zastosowania Abstract   PDF
Ludwik Watycha
 
Vol 9, No 1 (1965) Przejawy gazu w eokambrze obniżenia podlaskiego Abstract   PDF
Borys Areń, Stanisław Depowski
 
Vol 29, No 3/4 (1985) Przejawy mineralizacji kruszcowej w kompleksie magmowo-metamorficznym okolic Bogatyni Abstract   PDF
Bogusław Marcinkowski
 
Vol 15, No 2 (1971) Przejawy mineralizacji kruszcowej w martwicy karniowickiej Abstract   PDF
Ireneusz Lipiarski, Marek Zakrzewski
 
Vol 20, No 2 (1976) Przejawy mineralizacji w karbonie dolnym i permie na przykładzie profilu Studzianna Abstract   PDF
Henryk Jurkiewicz, Ludwik Lenartowicz
 
Vol 17, No 2 (1973) Przejawy okruszcowania w profilach otworów wiertniczych Milianów IG-1 i Węgrzynów IG- Abstract   PDF
Bogna Dominik, Janusz Dominik
 
Vol 14, No 3 (1970) Przejawy pleistoceńskiego wulkanizmu bazaltowego w Dębowcu koło Szklar na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Józef Wroński
 
Vol 33, No 3/4 (1989) Przejawy ruchów tektonicznych Abstract   PDF
Józef Oberz
 
Vol 17, No 4 (1973) Przejawy uranonośności w osadach górnego kambru na tle promieniotwórczości naturalnej pokrywy osadowej wyniesienia Łeby Abstract   PDF
Wojciech Morawski
 
Vol 5, No 2 (1961) Przekrój geologiczny czwartorzędu okolic Rawy Mazowieckiej Abstract   PDF
Krystyna Balińska-Wuttke
 
Vol 30, No 3/4 (1986) Przekrój geologiczny luku Uhruska Abstract   PDF
Krystyna Wyrwicka, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 23, No 2 (1979) Przekrój geologiczny przez brzeżną część platformy prekambryjskiej na obszarze lubelsko-podlaskim (bez kenozoiku) Abstract   PDF
Antoni M. Żelichowski
 
Vol 17, No 1 (1973) Przekrój geologiczny przez depresję północnosudecką Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 12, No 3 (1968) Przekrój geologiczny przez osady czwartorzędowe nad dolną Wkrą Abstract   PDF
Maria Danuta Domosławska-Baraniecka
 
Vol 13, No 3 (1969) Przekrój geologiczny przez osady permsko-mezozoiczne Niecki Nidziańskiej Abstract   PDF
Henryk Jurkiewicz, Zbigniew Kowalczewski, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 9, No 1 (1965) Przekrój geologiczny Puławy-Radzyń Abstract   PDF
Aleksandra Krassowska
 
Vol 10, No 3 (1966) Przekrój osadów czwartorzędowych w dolinie Skawy u wylotu Wieprzówki Abstract   PDF
Antoni Tokarski
 
Vol 3, No 1 (1959) Przeobrażenia diabazu i skał otaczających w Widełkach (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 15, No 4 (1971) Przeobrażenia egzo- i endokontaktowe związane z cieszynitami Karpat fliszowych Polski Abstract   PDF
Tadeusz Wieser
 
Vol 34, No 4 (1990) Przeobrażenia ilmenitu i mineralizacji towarzyszącej w piroksenitach masywu Tajna na przykładzie otworu Tajno IG 4 Abstract   PDF
Bogusław Marcinkowski
 
Vol 12, No 3 (1968) Przewodnik geologiczny po Szwajcarii Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 25, No 2 (1981) Przyczynek do poznania dyferencjacji masywu gabrowo-diabazowego w rejonie Słupca Abstract   PDF
Tadeusz Kapuściński, Marek Pozzi
 
Vol 7, No 1 (1963) Przyczynek do poznania okruszcowania uranowego w węglach warstw radwanickich na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 26, No 3/4 (1982) Przyczynek do poznania wpływu cech gruntu na procesy filtracji Abstract   PDF
Stefan Kowalski
 
Vol 3, No 2 (1959) Przyczynek do stratygrafii i sedymentologii martwicy karniowickiej Abstract   PDF
Anna Skórska
 
Vol 17, No 1 (1973) Przyczynek do zjawiska deformacji warstw skalnych na obszarach sejsmicznych Abstract   PDF
Janina Łyczewska
 
Vol 11, No 1 (1967) Przyczynek do znajomości chemizmu biotytów ze skał podłoża krystalicznego Niżu Polskiego Abstract   PDF
Adam Chabało
 
Vol 17, No 3 (1973) Przyczynek do znajomości gatunku Nauropteris scheuchzeri H o f f m a n n Abstract   PDF
Alina Kotasowa
 
Vol 5, No 1 (1961) Przyczynek do znajomości mikrofauny warstw krośnieńskich Abstract   PDF
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 27, No 3 (1983) Przyczynek do znajomości otwornic planktonicznych z podmenilitowych margli globigerinowych polskich Karpat zewnętrznych Abstract   PDF
Barbara Olszewska
 
Vol 1, No 3-4 (1957) Przyczynek do znajomości wapienia muszlowego w Górach Swiętokrzyskich Abstract   PDF
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 25, No 3 (1981) Przyczynek do znajomości wpływu deformacji podłoża na kinematykę osuwisk Abstract   PDF
Maria Z. Pulinowa
 
Vol 18, No 2 (1974) Przyczynek do znajomości złoża polimetalicznego w Starej Górze Abstract   PDF
Andrzej Paulo, Witold Salamon
 
Vol 17, No 3 (1973) Przyczyny zmienności ichtiofauny z serii menilitowo-krośnieńskiej Karpat Abstract   PDF
Anna Jerzmańska, Janusz Kotlarczyk
 
Vol 6, No 2 (1962) Przykład zmienności litologicznej utworów wapienia muszlowego okolic Olkusza Abstract   PDF
Czesława Pastwa-Leszczyńska
 
Vol 20, No 3 (1976) Przykłady zastosowania racjonalnych metod regionalnego poszukiwania kruszywa naturalnego Abstract   PDF
Zdzisław Siliwończuk
 
Vol 45, No 3 (2001) Pseudometeorite from Łapino (Pomerania, North Poland) Abstract   PDF
Marian Stępniewski, Jerzy Borucki
 
Vol 61, No 3 (2017) Pseudothurmanniid ammonites from quarries near Lietavská Lúčka and their stratigraphical significance (Late Hauterivian, Central Western Carpathians, Slovakia) Abstract   PDF
Zdenek Vasicek, Ondrej Malek
 
Vol 7, No 2 (1963) Pstre łupki z Miłkowej i budowa geologiczna obszaru otaczającego Abstract   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 49, No 3 (2005) Pterosaur tracks from the early Kimmeridgian intertidal deposits of Wierzbica, Poland Abstract   PDF
Grzegorz Pieńkowski, Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 53, No 4 (2009) Ptychoplasma conica isp. nov. - a new bivalve locomotion trace fossil from the Lower Jurassic (Hettangian) alluvial sediments of Soltyków, Holy Cross Mountains, Poland Abstract   PDF
Grzegorz Pieńkowski, Alfred Uchman
 
Vol 39, No 3 (1995) Qualitative and quantitative analysis of microstructures in Polish glacial tills with respect to their age Abstract   PDF
Jerzy Trzciński
 
Vol 38, No 3 (1994) Qualitative and quantitative variations of the ground waters from the vicinity of Tarnobrzeg resulting from sulphur mining Abstract   PDF
Jan Malinowski, Marian Perek
 
Vol 49, No 3 (2005) Quantitative calcareous nannoplankton biostratigraphy of the Oligocene/Miocene boundary interval in the northern part of the Buda Basin (Central Paratethys) Abstract   PDF
Katarína Holcová
 
Vol 41, No 3 (1997) Quartz cementation in Cambrian sandstones on the background of their burial history (Polish part of the East European Craton) Abstract   PDF
Magdalena Sikorska, Jolanta Pacześna
 
Vol 42, No 3 (1998) Quartz cements in the Cambrian sandstones, Żarnowiec region, N Poland: a fluid inclusion study Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 61, No 1 (2017) Quaternary fault activity in the SW Pannonian Basin: GPR surveying in the Bilogora Mt. (NE Croatia) Abstract   PDF
Bojan Matoš, Marjana Zajc, Branko Kordić, Bruno Tomljenović, Andrej Gosar
 
Vol 45, No 3 (2001) Radioactivity of the Baszkówka meteorite Abstract   PDF
Małgorzata Biernacka, Krzysztof Isajenko, Paweł Lipiński, Alfred Żak
 
Vol 62, No 2 (2018) Radioisotopic age and biostratigraphic position of a lower Badenian tuffite from the western Polish Carpathian Foredeep Basin (Cieszyn area) Abstract   PDF
Krzysztof Bukowski, Karin Sant, Monika Pilarz, Klaudia Kuiper, Małgorzata Garecka
 
Vol 56, No 1 (2012) Radiolarian and agglutinated foraminiferal biostratigraphy of the Paleogene deep-water deposits on the northern margin of the Carpathian Tethys (Skole Unit) Abstract   PDF
Wanda Barwicz-Piskorz, Jacek Maria Rajchel
 
Vol 24, No 2 (1980) Radiolarie z miocenu okolic Posądzy (zapadlisko przedkarpackie) Abstract   PDF
Jolanta Smoleń
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Radioliza wody – niedoceniony czynnik geologiczny Abstract   PDF
Zygmunt Waleńczak
 
Vol 63, No 4 (2019) Rainfall thresholds for the occurrence of shallow landslides determined for slopes in the Nowy Wiśnicz Foothills (Polish Flysch Carpathians) Abstract   PDF
Piotr Demczuk, Tymoteusz Zydroń, Marcin Siłuch
 
Vol 34, No 4 (1990) Ramienionogi warstw terebratulowych (środkowy trias) zachodniej części Górnego Śląska Abstract   PDF
Krzysztofa Usnarska-Talerzak
 
Vol 60, No 2 (2016) Rare earth elements distribution in fine-grained deposits from the uppermost Triassic and Lower Jurassic of the Polish Basin: provenance and weathering of source area Abstract   PDF
Paweł Brański, Stanisław Zbigniew Mikulski
 
Vol 60, No 2 (2016) Rare earth elements (REE) and thorium in the youngest Pleistocene glacial tills in Poland Abstract   PDF
Pawel Kwecko
 
Vol 51, No 2 (2007) Rate of loess accumulation in Europe in the Late Weichselian (Late Vistulian) Abstract   PDF
Stanisław Fedorowicz, Maria Łanczont
 
Vol 44, No 4 (2000) Recent geological activity along the northeastern Bulgarian Black Sea coast Abstract   PDF
Margarita Matova
 
Vol 50, No 3 (2006) Recent tectonic stress field investigations in Poland: a state of the art Abstract   PDF
Marek Jarosiński
 
Vol 57, No 4 (2013) Recently formed secondary copper minerals as indicators of geochemical conditions in an abandoned mine in Radzimowice (SW Poland) Abstract   PDF
Rafał Siuda, Łukasz Kruszewski
 
Vol 47, No 4 (2003) Recharge of Gdańsk municipal groundwater intakes on the Vistula Delta Plain (Northern Poland) Abstract   PDF
Wojciech Szpakowski
 
Vol 49, No 4 (2005) Reconstructing an eroded scoria cone: the Miocene Sooenica Hill volcano (Lower Silesia, SW Poland) Abstract   PDF
Marek Awdankiewicz
 
Vol 61, No 2 (2017) Reconstructing seasonality using δ18O in incremental layers of human enamel: a test of the analytical protocol developed for SHRIMP IIe/MC ion microprobe Abstract   PDF
Ewa Krzemińska, Arkadiusz Sołtysiak, Zbigniew Jan Czupyt
 
Vol 63, No 3 (2019) Reconstruction of atmospheric lead and heavy metal pollution in the Otrębowskie Brzegi peatland (S Poland) Abstract   PDF
Fatima Pawełczyk, Karolina Bloom, Witold Jucha, Adam Michczyński, Daniel Okupny, Jarosław Sikorski, Julita Tomkowiak, Ewelina Zając, Nathalie Fagel
 
Vol 49, No 4 (2005) Reconstruction of ice sheet movement from the orientation of glacial morpholineaments (crevasse landforms): an example from northeastern Poland Abstract   PDF
Wojciech Morawski
 
Vol 47, No 4 (2003) Reconstruction of ice sheet movement from the orientation of linearglacial landforms and glaciotectonic deformations near Kronowo (western Mazury, Poland) Abstract   PDF
Wojciech Morawski
 
Vol 47, No 3 (2003) Reconstruction of stress directions in the Magura and Silesian Nappes (Polish Outer Carpathians) based on analysis of regional folds Abstract   PDF
Ryszard Szczęsny
 
Vol 59, No 4 (2015) Reconstruction of the unusual Middle Miocene (Badenian) palaeoenvironment of the Carpathian Foredeep (Lomnice/Tišnov denudational relict, Czech Republic) Abstract   PDF
Katarina Holcova, Rostislav Brzobohatý, Jitka Kopecká, Slavomír Nehyba
 
Vol 53, No 3 (2009) Reconstruction of the Vistula ice stream during the Last Glacial Maximum in Poland Abstract   PDF
Wojciech Morawski
 
Vol 50, No 2 (2006) Record and palaeogeographical implications of Pleistocene periglacial processes in the Drohiczyn Plateau, Podlasie Lowland (Eastern Poland) Abstract   PDF
Jan Dzierżek, Dominik Stańczuk
 
Vol 59, No 4 (2015) Record of climatic changes in the Triassic palynological spectra from Poland Abstract   PDF
Anna Fijałkowska Mader
 
Vol 63, No 4 (2019) Record of environmental changes and fluvial phases in the Late Holocene within the area of Podhale (the Carpathians, southern Poland): studies in the Falsztyński valley Abstract   PDF
Witold Paweł Alexandrowicz
 
Vol 43, No 4 (1999) Red-algal limestones in the Middle Miocene of the Carpathian Foredeep in Poland: facies variability and palaeoclimatic implications Abstract   PDF
Wiesław Studencki
 
Vol 12, No 4 (1968) Redukcyjne środowisko i zawodnienie złóż siarki niezbędnym warunkiem ich istnienia Abstract   PDF
Jan Czermiński
 
Vol 53, No 4 (2009) Re-examination of manus-only and manus-dominated sauropod trackways from Morocco Abstract   PDF
Shinobu Ishigaki, Yukihide Matsumoto
 
Vol 18, No 3 (1974) Refleksyjne badania sejsmiczne na Pomorzu Zachodnim w latach 1968–1972 Abstract   PDF
Henryk Jankowski
 
Vol 42, No 2 (1998) Regional and global chronostratigraphic correlation levels in the late Visean to Westphalian succession of the Lublin Basin (SE Poland) Abstract   PDF
Stanisław Skompski
 
Vol 57, No 1 (2013) Regional and local detritus sources and turbidity current directions in the Croatian part of the Pannonian Basin System during Late Miocene: case study of the Kloštar Field. Abstract   PDF
Kristina Novak Zelenika, Josipa Velić, Tomislav Malvić
 
Vol 56, No 1 (2012) Regional landslide susceptibility model using the Monte Carlo approach– the case of Slovenia Abstract   PDF
Marko Komac
 
Vol 57, No 2 (2013) Regional maps of rate of change of pollen percentage as a tool for climate change visualization Abstract   PDF
Adam Walanus, Dorota Nalepka
 
Vol 21, No 4 (1977) Regionalizacja ogólna wód podziemnych Polski Abstract   PDF
Bronisław Paczyński
 
Vol 23, No 1 (1979) Regionalne badania Instytutu Geologicznego na Niżu Polskim (1969-1978) Abstract   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 25, No 1 (1981) Rekonstrukcja warunków paleohydrochemicznych na podstawie składu kationów wymiennych w osadach ilastych Abstract   PDF
VU NGOC-KY, Jadwiga Szczepańska, Andrzej Szczepański
 
Vol 43, No 3 (1999) Relationship between bed thickness, average ash content, and Zn and Pb content in coal in the Upper Silesian Coal Basin Abstract   PDF
Henryk Parzentny, Anna Różkowska, Leokadia Róg
 
Vol 52, No 2 (2008) Relationship between morphology and glaciomarginal deposition in the foreland area of the Opava Mountains (S Poland) Abstract   PDF
Tomasz Salamon
 
Vol 59, No 3 (2015) Relative sea level changes and development of the Hiiumaa Island during the Holocene Abstract   PDF
Jüri Vassiljev
 
Vol 15, No 2 (1971) Reliktowość wód Karpat i Przedgórza Abstract   PDF
Cyryl Kolago, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 43, No 4 (1999) Remarks on Miocene bivalve zonation in the Polish part of the Carpathian Foredeep Abstract   PDF
Barbara Studencka
 
Vol 46, No 2 (2002) Remarks on palynostratigraphy of the Namurian Wałbrzych Formation in the northern part of the Intrasudetic Basin (SW Poland) Abstract   PDF
Anna GÓRECKA-NOWAK, Monika MAJEWSKA
 
Vol 36, No 4 (1992) Remarks to the discussion on distribution of smooth spherules on Mesozoic megaspores with particular references to the species Verrutriletes utilis (Marcinkiewicz) Marcinkiewicz Abstract   PDF
Teresa Marcinkiewicz
 
Vol 45, No 4 (2001) Remote sensing of eskers from Vormsi and Väinameri vicinity, northwestern Estonia Abstract   Untitled
James S. Aber, Volli Kalm
 
Vol 11, No 3 (1967) Rentgenospektralne oznaczanie strontu w skałach i minerałach Abstract   PDF
Marian Stępniewski
 
Vol 15, No 4 (1971) Repery tektonicznego rozwoju prekambru Dolnego Śląska Abstract   PDF
Józef Oberc
 
Vol 48, No 1 (2004) Reptile tracks (Rotodactylus) from the Middle Triassic of the Djurdjura Mountains in Algeria Abstract   PDF
Zbigniew Kotański, Gerard Gierliński, Tadeusz Ptaszyński
 
Vol 54, No 2 (2010) Reservoir parameters of lithostratigraphic successions of the lower Paleozoic strata in the Polish part of the Baltic region based on laboratory studies and well logs Abstract   PDF
Grażyna Semyrka, Jadwiga Jarzyna, Roman Semyrka, Monika Kaźmierczuk, Leszek Pikulski
 
Vol 58, No 1 (2014) Reservoir properties of the Upper Rotliegend and the Weissliegend sandstones in the Zielona Góra Basin (western Poland) Abstract   PDF
Anna Poszytek
 
Vol 35, No 1 (1991) Results of pollen analysis of the Poznań 1 profile (Kock vicinity, Eastern Poland) Abstract   PDF
Hanna Winter
 
Vol 31, No 4 (1987) Results of the preliminary paleomagnetic investigations of some Lower Paleozoic rocks from the Holy Cross Mts (Poland) Abstract   PDF
Marek Lewandowski
 
Vol 11, No 3 (1967) Ret i wapień muszlowy w północno-wschodniej Polsce Abstract   PDF
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 8, No 3 (1964) Ret, wapień muszlowy i kajper w zachodniej i środkowej części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Irena Gajewska
 
Vol 15, No 3 (1971) Retyk i lias na wschodnim Mazowszu Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 6, No 3 (1962) Retyk i lias południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 56, No 3 (2012) Review of Miocene shallow marine and lacustrine depositional environments in Northern Croatia Abstract   PDF
Tomislav Malvić
 
Vol 60, No 1 (2016) Reviewers in 2015 Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 61, No 1 (2017) Reviewers in 2016 Abstract   PDF
G Q
 
Vol 62, No 1 (2018) REVIEWERS IN 2017 Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 63, No 1 (2019) REVIEWERS IN 2018 Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Recently accepted papers REVIEWERS IN 2019 Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 55, No 4 (2011) Reviewers of the papers 55 (2011) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 57, No 1 (2013) Reviewers of the papers 56 (2012) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 58, No 1 (2014) Reviewers of the papers 57 (2013) Abstract   PDF
Geological Quaterly
 
Vol 59, No 1 (2015) Reviewers of the papers 58 (2014) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 46, No 2 (2002) Revision of stratigraphic ranges of selected invertebrate taxafrom the Muschelkalk in Silesia Abstract   PDF
Robert NIEDŹWIEDZKI
 
Vol 38, No 2 (1994) Revision of the age of the Lower Carboniferous deposits in the northern part of the Góry Bardzkie (Sudetes) Abstract   PDF
Maria Chorowska, Krzysztof Radlicz
 
Vol 10, No 4 (1966) Rewizja stratygrafii osadów jury środkowej w Gorzowie Wielkopolskim Abstract   PDF
Krystyna Dayczak-Calikowska, Jerzy Znosko
 
Vol 21, No 1 (1977) Rewizja sytuacji stratygraficznej osadów tzw. interglacjału chełmińskiego w Bągarcie koło Unisławia Abstract   PDF
Aurelia Makowska
 
Vol 56, No 4 (2012) Reworked Eocene–Oligocene dinoflagellate cysts in the Miocene of the Carpathian Foredeep Basin: implications for Paleogene palaeogeography in SE Poland Abstract   PDF
Przemysław Gedl
 
Vol 63, No 3 (2019) Rhenium abundance in molybdenites: a case study on vein-type Cu-Mo-Au mineralisation in the Qarachilar area, Sungun porphyry Cu and Siah Kamar porphyry Mo deposits, NW Iran Abstract   PDF
Vartan Simmonds, Ryan Mathur, David Selby
 
Vol 23, No 3 (1979) Rhynchopora geinitziana V e r n. z piaskowców permskich zapadliska północnosudeckiego i jej znaczenie dla stratygrafii permu w południowo-zachodniej Polsce Abstract   PDF
Stanisław Lisiakiewicz
 
Vol 11, No 2 (1967) Ripplemarki w utworach pstrego piaskowca monokliny przedsudeckiej w rejonie Lubina Abstract   PDF
Wojciech Salski
 
Vol 43, No 2 (1999) River valleys of the Eemian Interglacial in central Poland Abstract   PDF
Leszek Marks, Katarzyna Pochocka
 
Vol 58, No 1 (2014) Rodingite from Nasławice (Jordanów-Gogołów massif) against the other occurrences of these rocks in Lower Silesia (SW Poland) Abstract   PDF
Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak, Magdalena Anna Dumańska-Słowik
 
Vol 14, No 4 (1970) Rodzaj Cercidiphyllum z Turowa Abstract   PDF
Anna Hummel
 
Vol 7, No 3 (1963) Rodzaj Oxyteuthis w utworach walanżyńskich na Niżu Polskim Abstract   PDF
Andrzej Błaszkiewicz
 
Vol 18, No 3 (1974) Rola badań geologicznych w rozwoju gospodarczym kraju Abstract   PDF
Jan Czermiński
 
Vol 4, No 2 (1960) Rola i zadania Instytutu Geologicznego w badaniach•geologicznych Polski Abstract   PDF
Edward Rühle
 
Vol 18, No 2 (1974) Rola kemów w rzeźbie wschodniej części Wysoczyzny Białostockiej Abstract   PDF
Leszek Nos
 
Vol 16, No 3 (1972) Rola Muzeum Geologicznego IG na tle zadań i problemów muzealnictwa przyrodniczego Abstract   PDF
Zofia Fibich
 
Vol 33, No 1 (1989) Rola Państwowego Instytutu Geologicznego w życiu społecznym i gospodarce narodowej Abstract   Untitled ()   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 12, No 4 (1968) Rola ruchów kaledońskich i hercyńskich w rozwoju tektonicznym obszaru nadbałtyckiego Abstract   PDF
Povilas Suwejzdis
 
Vol 17, No 3 (1973) Rola tektonicznego i sedymentacyjnego czynnika w formowaniu złóż ropy i gazu zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Grigorij Dolenko
 
Vol 2, No 2 (1958) Rola wody w rozpoznaniu tektoniki Jury Olkuskiej Abstract   PDF
Adam Tokarski
 
Vol 16, No 1 (1972) Rola żył kwarcowych w procesie kaolinizacji granitów z masywu Strzegom – Sobótka Abstract   PDF
Mieczysław Budikiewicz, Wiesław Hefllik, Anna Stenzel-Kolasa
 
Vol 33, No 3/4 (1989) Role of malacologic investigations for stratigraphy of the Quaternary of southeastern Poland Abstract   PDF
Sylwester Skompski
 
Vol 39, No 3 (1995) Role of the zone of aeration in the formation of groundwater chemical composition Abstract   PDF
Jerzy J. Małecki
 
Vol 62, No 1 (2018) Rosarichnoides sudeticus igen. et isp. nov. and associated fossils from the Coniacian of the North Sudetic Synclinorium (SW Poland) Abstract   PDF
Alina Chrząstek, Jolanta Muszer, Andrzej Solecki, Alfred Marian Sroka
 
Vol 36, No 4 (1992) Rotational ductile deformations in the Śnieżnik metamorphic complex (Sudetes) Abstract   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 38, No 1 (1994) Rotliegend lithostratigraphy in the central part of the Polish Permian Basin• Abstract   PDF ()
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 14, No 2 (1970) Rowy tektoniczne kimeryjskie na tle ewolucji strukturalnej Niżu Polskiego Abstract   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 21, No 4 (1977) Rozkład głębokościowy temperatury Curie i jego wpływ na pole magnetyczne w Polsce Abstract   PDF
Adam Dąbrowski, Jacek Majorowicz
 
Vol 19, No 3 (1975) Rozkład prędkości średnich w utworach permomezozoicznych NW Polski Abstract   PDF
Henryk Jankowski
 
Vol 23, No 4 (1979) Rozmieszczenie osadów kredowych w basenie północno sudeckim Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 8, No 3 (1964) Rozmieszczenie pierwiastków śladowych w osadach triasu w Magnuszewie Abstract   PDF
Alina Kabata-Pendias
 
Vol 7, No 3 (1963) Różnice we współczynnikach filtracji wyznaczonych różnymi metodami na przykładzie piasków wydmowych rejonu Warszawy Abstract   PDF
Janusz Macher
 
Vol 27, No 3 (1983) Rozpoznanie hydrogeologiczne utworów miocenu w rejonie Przemyśla Abstract   PDF
Krzysztof Witek
 
Vol 10, No 1 (1966) Rozprzestrzenienie osadów najniższego keloweju na Niżu Polskim Abstract   PDF
Krystyna Dayczak-Calikowska
 
Vol 14, No 2 (1970) Rozprzestrzenienie utworów liasu we wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 17, No 1 (1973) Rozsypiska kasyterytu w północnej części bloku izerskiego Abstract   PDF
Magdalena Jęczmyk, Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 15, No 1 (1971) Rozsypiska minerałów ciężkich jako źródła pierwiastków rzadkich Abstract   PDF
Aleksander Jedliński
 
Vol 14, No 2 (1970) Rozważania nad istotą i nazewnictwem platform Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 15, No 2 (1971) Rozważania o ewolucji i migracji bituminów na Niżu Polskim Abstract   PDF
Jan Calikowski, Sylwester Marek, Jerzy Znosko
 
Vol 8, No 4 (1964) Rozwiązywanie problemów geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych-metodami izotopowymi Abstract   PDF
Leopold Jurkiewicz
 
Vol 34, No 1 (1990) Rozwiązywanie wybranych problemów geologicznych obszaru południowobałtyckiego na podstawie profilowania upadu warstw Abstract   PDF
Marian Kielt
 
Vol 34, No 2 (1990) Rozwój badań bezkręgowców czwartorzędowych w Polsce Abstract   PDF
Sylwester Skompski
 
Vol 24, No 1 (1980) Rozwój badań systemu permskiego w Instytucie Geologicznym Abstract   PDF
Ryszard Wagner, Jędrzej Pokorski, Julian Sokołowski, Stanisław Depowski
 
Vol 32, No 1 (1988) Rozwój basenu sedymentacyjnego i paleotektonika jury środkowej na obszarze Polski Abstract   PDF
Krystyna Dayczak-Calikowska, Władysław Moryc
 
Vol 32, No 1 (1988) Rozwój basenu sedymentacyjnego pstrego piaskowca na obszarze Polski Abstract   PDF
Anna Szyperko-Teller, Władysław Moryc
 
Vol 11, No 4 (1967) Rozwój bazy surowcowej przemysłu naftowego i gazowego ZSRR Abstract   PDF
W. J. Awrow
 
Vol 29, No 3/4 (1985) Rozwój czerwonego spągowca południowo-zachodniej Polski Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 3, No 1 (1959) Rozwój facjalno-litologiczny dewonu i karbonu w Sudetach Wschodnich i na Morawach Abstract   PDF
Jaroslav Dvořak
 
Vol 8, No 4 (1964) Rozwój facji górnego wizenu w Polsce Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 32, No 1 (1988) Rozwój górnojurajskiego basenu sedymentacyjnego na Niżu Polskim Abstract   PDF
Teresa Niemczycka, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 11, No 2 (1967) Rozwój i pozycja stratygraficzna utworów z Góry Zamkowej w Cieszynie nad Olzą Abstract   PDF
Wiesław Nowak
 
Vol 16, No 4 (1972) Rozwój litologiczno-paleogeograficzny dewonu i dolnego karbonu w Niecce Nidziańskiej Abstract   PDF
Henryk Jurkiewicz, Halina Żakowa
 
Vol 14, No 1 (1970) Rozwój litologiczny cechsztynu w zachodniej części Niecki Nidziańskiej Abstract   PDF
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 14, No 4 (1970) Rozwój litologiczny dewonu wschodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Irena Olkowicz-Paprocka, Helena Ozonkowa
 
Vol 11, No 4 (1967) Rozwój nauki o złożach surowców mineralnych w ZSRR Abstract   PDF
F. I. Wolfson
 
Vol 32, No 3/4 (1988) Rozwój osadów ordowiku na Pomorzu i przyległym akwenie Bałtyku Abstract   PDF
Zdzisław Modliński
 
Vol 16, No 1 (1972) Rozwój paleozoiku w obniżeniu podlaskim Abstract   PDF
Borys Areń
 
Vol 26, No 1 (1982) Rozwój późno glacjalny zbiorników jeziornych z Niechorza (Pomorze Zachodnie) w świetle analizy diatomologicznej i geochemicznej Abstract   PDF
Anna Cieśla, Barbara Marciniak
 
Vol 19, No 1 (1975) Rozwój problematyki i bazy surowców skalnych na Ziemiach Zachodnich w 30-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Abstract   PDF
Marian Kamieński, Stefan Kozłowski
 
Vol 18, No 1 (1974) Rozwój przedsudeckiego odcinka doliny Nysy Kłodzkiej w świetle fotointerpretacji zdjęcia lotniczego Abstract   PDF
Józef Wroński
 
Vol 13, No 1 (1969) Rozwój sedymentacji dewonu w rejonie Tomaszowa Lubelskiego Abstract   PDF
Kazimierz Sieciarz
 
Vol 9, No 1 (1965) Rozwój sedymentacji utworów cechsztynu w regionie Lubin Legnicki Sieroszowice Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 30, No 3/4 (1986) Rozwój strukturalny osadów czwartorzędowej serii Czyżowa w strefie Lękińska (rów Kleszczowa) Abstract   PDF
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 26, No 1 (1982) Rozwój strukturalny łupków łyszczykowych Pasma Kamienieckiego między Czerniawą a Rębiszowem Abstract   PDF
Elżbieta Dziemiańczuk, Krzysztof Dziemiańczuk
 
Vol 11, No 4 (1967) Rozwój surowcowej bazy rud w ZSRR Abstract   PDF
I. S. Różkow, M. B. Borodajewska
 
Vol 23, No 1 (1979) Rozwój tektoniczny bajkaIski oraz kaledońsko-waryscyjski przedpola wschodnioeuropejskiej platformy w Polsce Abstract   PDF
Władysław Pożaryski, Zbigniew Kotański
 
Vol 3, No 3 (1959) Rozwój transgresji aalenu i bajosu na Niżu polskim Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 18, No 1 (1974) Rozwój triasu na obszarze centralnej części Niecki Nidziańskiej Abstract   PDF
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 3, No 3 (1959) Rozwój warstw krośnieńskich w niektórych obszarach Karpat Środkowych Abstract   PDF
Franciszka Szymakowska
 
Vol 31, No 2/3 (1987) Ruchy masowe na zboczach zbudowanych z ilów krakowieckich (na przykładzie doliny Wisły i Sanu) Abstract   PDF
Ryszard Kaczyński, Janusz Muchowski
 
Vol 6, No 1 (1962) Rudy darniowe okolic Torunia Abstract   PDF
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 47, No 3 (2003) Ruin marble: a record of fracture-controlled fluid flow and precipitation Abstract   PDF
Frantisek Marko, Daniel Pivko, Vratislav Hurai
 
Vol 12, No 4 (1968) Rysy powierzchni kaledonidów na obszarze przedgórza północnych Karpat na podstawie materiałów geologiczno-geofizycznych Abstract   PDF
Afrykan Kisłow
 
Vol 46, No 3 (2002) Ryszard Dadlez and his scientific career Details   PDF
Jerzy Znosko, Sylwester Marek
 
Vol 4, No 3 (1960) Rzekomo pirogeniczne kwarce Abstract   PDF
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 13, No 2 (1969) Rzeźba podłoża i stratygrafia osadów czwartorzędu Wysoczyzny Siedleckiej i obszarów sąsiednich Abstract   PDF
Jadwiga Nowak
 
Vol 60, No 4 (2016) Sand sheets interaction with aeolian dune, alluvial and marginal playa beds in Late Permian Upper Rotliegend setting (western part of the Poznań Basin, Poland) Abstract   PDF
Hubert Kiersnowski, Arkadiusz Buniak
 
Vol 40, No 2 (1996) Sands and calcite cement-bodies (the Baranów Beds) from Świniary, eastern margin of the Holy Cross Mts. Abstract   PDF
Krystyna Kenig, Anna Wysocka
 
Vol 16, No 2 (1972) Santon z otworów wiertniczych w okolicach Sieniawy (Ziemia Lubuska) Abstract   PDF
Barbara Teisseyre, Jarosława Szwed-Lorenz
 
Vol 43, No 4 (1999) Sarmatian palynoflora from Jamnica near Tarnobrzeg (Carpathian Foredeep) - environmental and climatic implications Abstract   PDF
Anna Sadowska
 
Vol 43, No 2 (1999) Scandinavian eskers, global climatic relationships, and solar forcing Abstract   PDF
Jan Lundqvist
 
Vol 24, No 2 (1980) Scanning Electron Microscope Examination of Quartz Sandgrain Microtextures Abstract   PDF
David Krinsley
 
Vol 14, No 4 (1970) Schematy litostratygraficzne trzeciorzędu Niżu Polskiego Abstract   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 50, No 4 (2006) Schwertmannite precipitated from acid mine drainage in the Western Sudetes (SW Poland) and its arsenate sorption capacity Abstract   PDF
Jan Parafiniuk, Rafał Siuda
 
Vol 4, No 4 (1960) Schyłek plejstocenu w zachodniej części Kotliny Płockiej Abstract   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 55, No 3 (2011) Sea-floor massive sulphides from the Galápagos Rift Zone – mineralogy, geochemistry and economic importance Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek, Agnieszka Marcinowska, Krzysztof Nejbert, Stanisław Speczik
 
Vol 49, No 2 (2005) Seasonal and diurnal variations of d13 C and concentration of atmospheric CO2 at Parma, Italy Abstract   PDF
Antonio Longinelli, Enricomaria Selmo
 
Vol 60, No 1 (2016) Seasonal variations, environmental parameters, and standing crop assessment of benthic foraminifera in eastern Bahrain, Arabian Gulf Abstract   PDF
Muhammad Arslan, Michael Anthony Kaminski, Bassam Shafiq Tawabini, Muhammad Ilyas, Lamidi Olabode Babalola, Fabrizio Frontalini
 
Vol 62, No 4 (2018) Secondary arsenic minerals from the Złoty Stok As-Au abandoned mine (SW Poland). Abstract   PDF
Rafał Siuda, Anna Macioch
 
Vol 63, No 1 (2019) Secondary sulphate minerals from Bhanine Valley coals (South Lebanon) – a crystallochemical and geochemical study Abstract   PDF
Łukasz Kruszewski
 
Vol 63, No 2 (2019) Sediment discharge and storage over the last deglacial highstand period on the central Vietnam shelf off Nha Trang Abstract   PDF
Bui Viet Dung, Karl Stattegger, Nguyen Van Kieu, Nguyen Trung Thanh, Bui Xuan Thong, Pham Nguyen Ha Vu, Ha Quang Man, Pham Hong Trang
 
Vol 52, No 3 (2008) Sedimentary and diagenetic environments of Middle Ordovician iron-rich limestones (Pobroszyn Formation) in the northern Holy Cross Mountains, Poland Abstract   PDF
Wiesław Trela
 
Vol 41, No 4 (1997) Sedimentary Basin Analysis of the Polish Lowlands - Permian to Cretaceous Depositional Architecture Details   PDF
Marek Narkiewicz, Ryszard Dadlez
 
Vol 41, No 4 (1997) Sedimentary basin analysis of the Polish Lowlands -an introduction Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 56, No 2 (2012) Sedimentary environment and tectonic controls of the Snochowice Beds (Lower Jurassic, western margin of the Holy Cross Mountains, Poland) Abstract   PDF
Małgorzata Kozłowska
 
Vol 57, No 1 (2013) Sedimentary environment changes during the Early-Middle Pleistocene transition as recorded by the Daumantai sections in Lithuania Abstract   Untitled ()   PDF
Valentinas Baltrūnas, Rimantė Zinkutė, Valentas Katinas, Bronislavas Karmaza, Vaida Šeirienė, Dalia Kisielienė, Ričardas Taraškevičius, Lina Lagunavičienė
 
Vol 42, No 3 (1998) Sedimentary environment of the condensed Ordovician limestones from Mójcza section (Holy Cross Mts.) Abstract   PDF
Wiesław Trela
 
Vol 51, No 2 (2007) Sedimentary environments of the Late Pleistocene terrestial deposits at Kolodiiv (East Carpathian Foreland, Ukraine) in the light of elementary and aggregate grain-size composition Abstract   PDF
Cyprian Seul
 
Vol 61, No 4 (2017) Sedimentary evidence of extreme storm surge or tsunami events in the southern Baltic Sea (Rogowo area, NW Poland) Abstract   PDF
Andrzej Piotrowski, Witold Szczuciński, Paweł Sydor, Bartosz Kotrys, Monika Rzodkiewicz, Jarmila Krzymińska
 
Vol 43, No 4 (1999) Sedimentary evolution of Badenian (Middle Miocene) gypsum deposits in the northern Carpathian Foredeep Abstract   PDF
Alicja Kasprzyk
 
Vol 60, No 2 (2016) Sedimentary geology in Poland – a tribute to Piotr Roniewicz Part 1 Abstract   PDF
Anna Wysocka, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 43, No 2 (1999) Sedimentary model of the Staiky loess plateau, Pridniprovs'ka Upland, Ukraine Abstract   PDF
Andrei V. Matoshko
 
Vol 62, No 4 (2018) Sedimentary record comparison of the Piwniczna and Poprad sandstones (Magura Unit, Outer Carpathians) – a study from the border area of eastern Slovakia and Poland Abstract   PDF
Diana Dirnerová, Roman Farkašovský
 
Vol 59, No 1 (2015) Sedimentary record of 2010 and 2011 Warta River seasonal floods in the region of Poznań, Poland Abstract   PDF
Katarzyna Skolasińska, Witold Szczuciński, Marta Mitręga, Robert Jagodziński, Stanisław Lorenc
 
Vol 56, No 3 (2012) Sedimentary record of the Dukla Basin (Outer Carpathians) and its implications for basin evolution Abstract   PDF
Diana Dirnerová, Marta Prekopová, Juraj Janočko
 
Vol 62, No 3 (2018) Sedimentary successions in the Middle–Upper Oxfordian reef deposits from the southern part of the Kraków–Częstochowa Upland (Southern Poland) Abstract   PDF
Marcin Krajewski, Piotr Olchowy, Damian Rudziński
 
Vol 44, No 1 (2000) Sedimentation and tectonics of the Upper Proterozoic-Lower Cambrian deposits of the southern Małopolska Massif (SE Poland) Abstract   PDF
Władysław Moryc, Kazimierz Łydka
 
Vol 38, No 3 (1994) Sedimentation of Middle Miocene marine complex from the area near Tarnobrzeg (north-central part of the Carpathian Foredeep) Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 52, No 1 (2008) Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the southwestern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian Abstract   PDF
Slavomír Nehyba, Pavla Tomanová-Petrová, Kamil Zágorsek
 
Vol 45, No 2 (2001) Sedimentological record of changing hydrodynamic conditions in the upper Tremadoc deposits of the Holy Cross Mountains, Poland Abstract   PDF
Wiesław Trela
 
Vol 61, No 1 (2017) Sedimentological study of the Nikolčice Formation – evidence of the Middle Jurassic transgression onto the Bohemian Massif (subsurface data) Abstract   PDF
Slavomír Nehyba, Vladimír Opletal
 
Vol 57, No 1 (2013) Sedimentology and Diagenesis of the Miocene Nutaysh Member of the Burqan Formation in the Midyan Area, Northwestern Saudi Arabia Abstract   PDF
Khalid Al-ramadan, Ahmet Dogan, Muhitin Senalp
 
Vol 45, No 4 (2001) Sedimentology of deposits from around the Late Caledonian unconformity in the western Holy Cross Mts. Abstract   PDF
Jan Malec
 
Vol 43, No 1 (1999) Sediments of the Pleistocene terraces of the Bug and Huczwa Rivers in the vicinity of Hrubieszów Abstract   PDF
Leopld Dolecki
 
Vol 35, No 1 (1991) Sediments of the Southern Baltic Sea, their deposition and lithostratigraphy Abstract   PDF
Ryszard Kotliński
 
Vol 2, No 3 (1958) Sedymentacja, paleogeografia i tektonika karbonu dolnego w Sudetach środkowych Abstract   PDF
Henryk Teisseyre
 
Vol 45, No 1 (2001) Seismic and geochemical anomalies related to vertical migration of gas in the Radlin gas field Abstract   PDF
Kaja Pietsch, Wojciech Strzetelski
 
Vol 46, No 3 (2002) Seismic refraction investigations in Poland (1964-1978) and their use in continuing studies Abstract   PDF
Stefan Mlynarski
 
Vol 53, No 1 (2009) Seismic structure of the lithosphere between the East European Craton and the Carpathians from the net of CELEBRATION 2000 profiles in SE Poland Abstract   PDF
Tomasz Janik, Marek Grad, Aleksander Guterch
 
Vol 63, No 2 (2019) Seismically induced soft-sediment deformation in crevasse-splay microdelta deposits (Middle Miocene, central Poland) – comment Abstract   PDF
Antonius Johannes van Loon
 
Vol 63, No 1 (2019) Seismically-induced soft-sediment deformation in crevasse-splay microdelta deposits (Middle Miocene, central Poland) Abstract   PDF
Lilianna Chomiak, Piotr Maciaszek, Robert Wachocki, Marek Widera, Tomasz Zieliński
 
Vol 63, No 2 (2019) Seismically-induced soft-sediment deformation in crevasse-splay microdelta deposits (Middle Miocene, central Poland) – reply Abstract   pdf
Lilianna Chomiak, Piotr Maciaszek, Robert Wachocki, Marek Widera, Tomasz Zieliński
 
Vol 17, No 1 (1973) Sejsmiczne badania refleksyjne w morskiej i lądowej części wyniesienia Łeby Abstract   PDF
Danuta Żardecka
 
Vol 34, No 2 (1990) Sejsmiczne modelowanie pokrywy osadowej wzdłuż profilu przez platformę prekambryjską i paleozoiczną Abstract   PDF
Marek Grad, Tran Trung Doan, Wiesław Klimkowski
 
Vol 30, No 2 (1986) Sekwencja deformacji skał metamorficznych z otworu wiertniczego Niedźwiedź IG 2 Abstract   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 43, No 4 (1999) Selected hydrogeological parameters calculated for Tatric vaucluse springs Abstract   PDF
Grzegorz Barczyk, Włodzimierz Humnicki, Grażyna Żurawska
 
Vol 58, No 2 (2014) Selective agglutination of tourmaline grains by foraminifera in deep-water flysch environment (Eocene Hieroglyphic beds, Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians) Abstract   PDF
Anna Waśkowska
 
Vol 13, No 3 (1969) Selwsbergit z Ciechanowa – peralkaliczny sjenit hipabisalny Abstract   PDF
Olech Juskowiak, Wacław Ryka
 
2001 - 2250 of 3239 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>