Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 24, No 4 (1980) O pozycji tektonicznej wulkanitów trzeciorzędowych z południowo-zachodniego obrzeżenia niecki żytawskiej Abstract   PDF
Marek Panasiuk
 
Vol 5, No 3 (1961) O problemach podłoża prekambryjskiego północno­wschodniej Polski w świetle badań petrograficznych skał metamorficznych z Sokółki, Kruszynian i Mielnika Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 15, No 1 (1971) O płytkim występowaniu dolnego liasu na wschód od Wapienna na Kujawach Abstract   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 4, No 4 (1960) O rzekomej wkładce tufitowej z wiercenia Żebrak pod Siedlcami Abstract   PDF
Maria Harapińska-Depciuch
 
Vol 6, No 4 (1962) O sedymentacji dolnokredowej rudy żelaza z otworu wiertniczego Trzemżal 1 Abstract   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 4, No 3 (1960) O seladonicie z Barczy w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Irena Kardymowicz
 
Vol 9, No 2 (1965) O środkowoliasowym wieku flory z Chmielowa pod Ostrowcem i jej znaczeniu dla stratygrafii kontynentalnej jury Abstract   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 9, No 4 (1965) O środkowooligoceńskim wieku iłów toruńskich na podstawie analizy sporowo-pyłkowej Abstract   PDF
Irena Grabowska
 
Vol 4, No 3 (1960) O stratygrafii i rozwoju kajpru w Polsce Abstract   PDF
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 13, No 3 (1969) O stratygrafii kambru platformowego w Polsce Abstract   PDF
Kazimiera Lendzion
 
Vol 6, No 4 (1962) O stratygrafii karbonu w odwiercie "Borek Szlacheck” Details   PDF
Stanisław Zbigniew Stopa
 
Vol 4, No 1 (1960) O stratygrafii serii okiennej w Ropie koło Gorlic Abstract   PDF
Wacław Sikora
 
Vol 10, No 3 (1966) O strefie dyslokacyjnej Rozdroża Izerskiego w Górach Izerskich Abstract   PDF
January Szałamacha, Maria Szałamacha
 
Vol 6, No 2 (1962) O trylobicie Acastella prima n. sp. Abstract   PDF
Ewa Tomczykowa
 
Vol 2, No 4 (1958) O typach struktur wału metakarpackiego Abstract   PDF
Adam Tokarski
 
Vol 4, No 1 (1960) O warunkach występowania marmurów w północno-zachodniej części Krowianek Abstract   PDF
Jerzy Kuźniar
 
Vol 5, No 1 (1961) O wieku cieszynitów na podstawie analiz minerałów ciężkich w górnych łupkach cieszyńskich Abstract   PDF
Jadwiga Szczurowska
 
Vol 6, No 1 (1962) O wieku i rozprzestrzenieniu piaskowca środkowoturońskiego w kredzie północnosudeckiej Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 6, No 1 (1962) O wieku piaskowców z Wąchocka Abstract   PDF
Hanna Senkowiczowa, Andrzej Ślączka
 
Vol 12, No 3 (1968) O wieku pstrych utworów z Liplasu Abstract   PDF
Władysław Moryc, Hanna Senkowiczowa
 
Vol 14, No 4 (1970) O wieku stożka Domańskiego Wierchu na podstawie badań palinologicznych Abstract   PDF
Janina Oszast
 
Vol 3, No 3 (1959) O wieku transgresywnych osadów miocenu w Mazańcowicach (koło Bielska) Abstract   PDF
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 14, No 4 (1970) O wieku trzeciorzędowej flory Turowa k. Bogatyni (Górne Łużyce) Abstract   PDF
Hanna Czeczott
 
Vol 21, No 1 (1977) O wulkanach tarczowych na Marsie Abstract   PDF
Krystyna Nawara
 
Vol 22, No 3 (1978) O wynikach badań Marsa przez stacje automatyczne typu Viking Abstract   PDF
Krystyna Nawara
 
Vol 13, No 1 (1969) O wynikach czterech wierceń geologicznych w okolicy Korytkowa Dużego koło Biłgoraja Abstract   PDF
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 5, No 4 (1961) o występowaniu i genezie zlepieńca czwa rłorzędowego Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 5, No 4 (1961) O występowaniu i genezie zlepieńca czwartorzędowego Abstract   PDF
Andrzej Jerzy Nowicki, Krzysztof Radlicz
 
Vol 2, No 2 (1958) O występowaniu migmatytów w Karpatach Abstract   PDF
Irena Gucwa, Jadwiga Szczurowska
 
Vol 20, No 2 (1976) O występowaniu niestałych przerostów łupków ogniotrwałych w warstwach łaziskich GZW Abstract   PDF
Wiesław Gabzdyl, Zdzisław Trela
 
Vol 3, No 2 (1959) O występowaniu tufoidów w warstwach podmagurskich okolic Żywca Abstract   PDF
Tadeusz Wieser, Kazimierz Żytko
 
Vol 19, No 2 (1975) O występowaniu zmetamorfizowanych utworów górnego dewonu i dolnego karbonu w Górach Kaczawskich Abstract   PDF
Maria Chorowska, Leszek Sawicki
 
Vol 14, No 3 (1970) O własnościach ogniotrwałych piaskowców kredowych niecki śródsudeckiej Abstract   PDF
Andrzej Kubicz
 
Vol 8, No 2 (1964) O zagadnieniach facjalnych malmu w Polsce zachodniej Abstract   PDF
Jadwiga Dembowska
 
Vol 7, No 2 (1963) O zagadnieniu głębinowego pochodzenia ropy naftowej Abstract   PDF
Georgij Rudakow
 
Vol 10, No 3 (1966) O zjawiskach krasowych w wapieniach Jurajskich okolic Nowego Miasta nad Pilicą Abstract   PDF
Władysław Karaszewski, Urszula Karaszewski
 
Vol 3, No 4 (1959) O zjawiskach sylifikacji w wapieniach cieszyńskich w Lesznej Górnej koło Cieszyna Abstract   PDF
Czesław Peszat
 
Vol 2, No 1 (1958) O znaczeniu niektórych skał w Karpatach fliszowych dla przemysłu materiałów ogniotrwałych Abstract   PDF
Marian Kamieński, Zbigniew Tokarski
 
Vol 11, No 3 (1967) O znalezieniu Tentaculites sp. w otworze wiertniczym Gościno IG-1 Abstract   PDF
Barbara Hajłasz
 
Vol 17, No 2 (1973) O żyle kruszcowej w Grudnie (Góry Kaczawskie) Abstract   PDF
Andrzej Paulo, Witold Salamon
 
Vol 20, No 2 (1976) O złożowej mineralizacji barytowo-fluorytowej w Jeżowie Sudeckim (Sudety Zachodnie) Abstract   PDF
Maria Maria Szałamacha
 
Vol 25, No 1 (1981) Obecny podział litostratygraficzny czerwonego spągowca w Polsce i propozycje jego sformalizowania Abstract   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 23, No 3 (1979) Obecny podział litostratygraficzny epikontynentalnej kredy dolnej w Polsce i propozycje jego uporządkowania Abstract   PDF
Sylwester Marek, Anna Raczyńska
 
Vol 6, No 3 (1962) Obecny stan znajomości budowy geologicznej głębokiego podłoża pozakarpackiej Polski Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 52, No 2 (2008) OBITUARY Ryszard Dadlez (1931–2008) Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 6, No 2 (1962) Obliczenie objętości i masy skał serii osadowych w Polsce (bez Karpat) Abstract   PDF
Jan Czermiński
 
Vol 8, No 1 (1964) Obolus apollinis E i c h w a l d z otworu wiertniczego w Podborowisku Abstract   PDF
Gertruda Biernat
 
Vol 14, No 3 (1970) Obserwacje geologiczne w strefie tektonicznej Kletno Abstract   PDF
Adam Skurzewski
 
Vol 20, No 3 (1976) Obserwacje mezo- i makrostrukturalne z północnej części strefy tektonicznej Złoty Stok – Skrzynka Abstract   PDF
Stefan Cwojdziński
 
Vol 23, No 3 (1979) Obserwacje mikropaleontologiczne utworów górnomioceńskich i plioceńskich z rejonu Ostrzeszowa i Kępna Abstract   PDF
Maria Danuta Giel
 
Vol 54, No 4 (2010) Occurrence of a new sulphate mineral: Ca7Na3K(SO4)9 in the Emet borate deposits, western Anatolia (Turkey) Abstract   PDF
Javier García-Veigas, Federico Ortí, Laura Rosell, Ibrahim Gündoğan, Cahit Helvaci
 
Vol 63, No 1 (2019) Occurrence of clastic injectites in the Oligocene strata of the Carpathians and their significance in unravelling the Paleogene and Neogene evolution of the Carpathian orogeny (Poland, Ukraine and Romania) Abstract   PDF
Leszek Jankowski, Anna Wysocka
 
Vol 21, No 1 (1977) Ocena charakteru nasycenia skał zbiornikowych miocenu Przedgórza Karpat z wykorzystaniem analizy regresyjnej wielokrotnej Abstract   PDF
Stanisław Rychlicki, Kazimierz Twardowski
 
Vol 14, No 1 (1970) Ocena hydrochemiczna możliwości występowania węglowodorów w nadbałtyckiej części antyklinorium i synklinorium pomorskiego Abstract   PDF
Leszek Bojarski
 
Vol 21, No 1 (1977) Ocena interglacjału z Ferdynandowa na tle ewolucji facjalnej osadów plejstoceńskich przedpola Wyżyny Lubelskiej Abstract   PDF
Janina Łyczewska
 
Vol 19, No 1 (1975) Ocena konkurencji jakościowej kamienia na przykładzie wybranych złóż dolnośląskich wulkanitów Abstract   PDF
Kazimierz Dziedzic
 
Vol 16, No 1 (1972) Ocena liasowych skał ilastych okolic Zawiercia jako nieboksytowych rud glinu w świetle badań derywatograficznycho Abstract   PDF
Zygmunt Górzyński
 
Vol 22, No 2 (1978) Ocena pionowych ruchów skorupy ziemskiej w Polsce południowo-zachodniej w świetle polowych materiałów niwelacyjnych Abstract   PDF
Józef Oberc, Józef Woźniak
 
Vol 19, No 1 (1975) Ocena węgli brunatnych w rejonie na NW od Legnicy w świetle badań petrograficznych Abstract   PDF
Jarosława Szwed-Lorenz, Barbara Witek
 
Vol 10, No 3 (1966) Ochrona zasobów przyrody nieożywionej ze szczególnym uwzględnieniem prac Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 6, No 3 (1962) Odpowiedniki warstw połomskich liasu częstochowskiego w zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 6, No 4 (1962) Odpowiedź na artykuł S. Z. Stopy Details   PDF
Aleksander Jachowicz
 
Vol 19, No 1 (1975) Okruszcowanie w łupkach metamorficznych na wschód od Niemczy Abstract   PDF
Helena Dziedzicowa, Bartłomiej Chowaniec
 
Vol 1, No 2 (1957) Okruszcowanie wapieni jurajskich w okolicach Inowrocławia Abstract   PDF
Roman Krajewski
 
Vol 24, No 2 (1980) Okrzemki środkowego plejstocenu w osadach jeziornych z Krępca (Wyżyna Lubelska) Abstract   PDF
Barbara Marciniak
 
Vol 18, No 1 (1974) Oksford i kimeryd przedgórza Karpat polskich Abstract   PDF
Eugeniusz Konarski
 
Vol 25, No 4 (1981) Oksford okolic Olkusza Abstract   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 37, No 3 (1993) Old Paleozoic ore mineralization of the Myszków - Mrzygłód area (NE margin of the Upper Silesian Coal Basin) Abstract   PDF
Kazimierz Piekarski, Zdzisław Migaszewski
 
Vol 61, No 4 (2017) Older and Younger Holsteinian climate oscillations in the palaeobotanical record of the Brus profile (SE Poland) Abstract   PDF
Anna Hrynowiecka, Irena A. Pidek
 
Vol 8, No 2 (1964) Oligocen między Rawiczem a Gostyniem Abstract   PDF
Dariusz Osijuk, Marcin Piwocki
 
Vol 60, No 2 (2016) Oligocene bivalve faunas from the Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians: Evidence for the early history of the Paratethys Abstract   PDF
Barbara Studencka, Sergey Popov, Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk, Radosław Wasiluk
 
Vol 49, No 4 (2005) Oligocene-Lower Miocene sequences of the Pieniny Klippen Belt and adjacent Magura Nappe between Jarabina and the Poprad River (East Slovakia and South Poland): their tectonic position and palaeogeographic implications Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Marta Oszczypko-Clowes, Jan Golonka, Frantisek Marko
 
Vol 58, No 3 (2014) Olistostromes in the Miocene salt-bearing folded deposits at the front of the Ukrainian Carpathian orogen Abstract   PDF
Oleh Hnylko
 
Vol 41, No 3 (1997) On geological structure of the Ostrzeszów Hills Abstract   PDF
Andrzej Markiewicz, Jarosław Winnicki
 
Vol 9, No 2 (1965) ON MIDDLE LIASSIC AGE OF THE FLORA FROM CBMIELOW. NEAR OSTROWIEC (MIDDLE POLAND) AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE STRATIGRAPHY OF CONTINENTAL JURASSIC On account of few marine intercalations, the knowledge of the Lower Jurassic stratigraphy in Poland has deve Abstract   PDF
Krystyna Dayczak-Calikowska
 
Vol 25, No 4 (1981) ON SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN FORAMINIFER ASSEMBLAGES OF THE PALEOGENE IN POLAND AND EUROPEAN PART OF THE USSR Abstract   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa, Krystyna Pożaryska
 
Vol 51, No 4 (2007) On the road to Philadelphia, the joy of being indexed, and publication cloning: reflections of a past Editor-in-Chief Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 36, No 2 (1992) On the stratigraphy of the Last Glaciation in the Dolne Powiśle and the Elbląg Elevation (Northern Poland) Abstract   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 36, No 4 (1992) On the stratigraphy of the Last Glaciation on the Dolne Powiśle and the Elbląg Elevation area (Northern Poland) Abstract   PDF
Aurelia Makowska
 
Vol 36, No 4 (1992) On the stratigraphy of the Last Glaciation on the Dolne Powiśle and the Elbląg Elevation area (Northern Poland) Details   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 26, No 2 (1982) Onkolity jurajskie w okolicy Lipy (SE Polska) Abstract   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 9, No 1 (1965) Oolity ilaste doggeru Abstract   PDF
Anna Teofilak
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Ophiocistioidea (Echinodermata) z dewonu środkowego Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Andrzej Romanek
 
Vol 3, No 2 (1959) Opis geologiczny złóż piasków formierskich w okolicach Niegowej Abstract   PDF
Monika Błaszczak
 
Vol 20, No 1 (1976) Opis sedymentacyjno-facjalny poziomu morskiego w serii osadów westfalu Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Teresa Hitnarowicz, Gizela Kuchcińska
 
Vol 49, No 2 (2005) Opportunities and constraints for reconstructing palaeoenvironments from stable light isotope ratios in fossils Abstract   PDF
Julia A. Lee-Thorp, Matt Sponheimer
 
Vol 11, No 1 (1967) Opracowanie petrograficzne osadów z Wełnowca Abstract   PDF
Stefan Cebulak, Bronisława Nurkiewicz, Maria Skupień
 
Vol 1, No 1 (1957) Opracowanie petrograficzne skał z wiercenia w Szklarach koło Ząbkowic Śląskich Abstract   PDF
Marta Juskowiak
 
Vol 40, No 3 (1996) Optical anisotropy of coal from the Jastrzębie Fold (Upper Silesian Coal Basin) Abstract   PDF
Joanna Komorek, Marek Pozzi
 
Vol 44, No 2 (2000) Optical methods in the grain-size analysis of fine-grained sediments Abstract   PDF
Katarzyna Issmer
 
Vol 41, No 2 (1997) Ordovician between Pilzno and Busko in the Carpathian Foreland (Southern Poland) Abstract   PDF
Władysław Moryc, Maria Nehrin-Lefeld
 
Vol 62, No 2 (2018) Ordovician seawater composition: evidence from fluid inclusions in halite Abstract   PDF
Fanwei Meng, Yongsheng Zhang, Anatoliy R. Galamay, Krzysztof Bukowski, Pei Ni, Enyuan Xing, Limin Ji
 
Vol 42, No 1 (1998) Ordovician stratigraphy in the Żarki-Mysłów area (NE margin of the Upper Silesian Coal Basin) Abstract   PDF
Maria Nehring-Lefeld, Bronisław Szymański
 
Vol 46, No 3 (2002) Ordovician through earliest Devonian development of the Holy Cross Mts. (Poland): constraints from subsidence analysis and thermal maturity data Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 47, No 4 (2003) Ordovician-Silurian boundary in the Bardo Syncline, Holy Cross Mountains, Poland - new data on fossil assemblages and sedimentary succession Abstract   PDF
Monika Masiak, Teresa Podhalańska, Marzena Stempień-Sałek
 
Vol 12, No 3 (1968) Ordowik na Pomorzu Zachodnim Abstract   PDF
Zdzisław Modliński
 
Vol 8, No 1 (1964) Ordowik obszaru Białowieży Mielnika Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 8, No 3 (1964) Ordowik platformy wschodnioeuropejskiej na obszarze Polski Abstract   PDF
Ewa Tomczykowa
 
Vol 37, No 4 (1993) Ore mineralization of Lutynia (SW Poland) Abstract   PDF
Wiesław Olszyński, Stanisław Speczik
 
Vol 62, No 3 (2018) Organic and inorganic geochemical study of the Lower Permian Walchia shale of the Intrasudetic Basin (SW Poland) Abstract   PDF
Elżbieta Bilkiewicz, Jadwiga Pieczonka, Adam Piestrzyński
 
Vol 50, No 4 (2006) Organic carbon accumulation events in the mid-Cretaceous rocks of the Pieniny Klippen Belt (Polish Carpathians) -- a petrological and geochemical approach Abstract   PDF
Patrycja Wójcik-Tabol
 
Vol 44, No 4 (2000) Organic geochemistry of the Grodziec beds (Upper Carboniferous); Upper Silesian Coal Basin, Poland Abstract   PDF
Grażyna Bzowska, Monika Fabiańska, Aniela Matuszewska, Maria Racka, Urszula Skręt
 
Vol 55, No 2 (2011) Organic microfossil assemblages from the late Ediacaran rocks of the Małopolska Block, southeastern Poland Abstract   PDF
Monika Jachowicz-Zdanowska
 
Vol 61, No 1 (2017) Organic-matter vitrinite reflectance variability in the Outer Carpathians, Poland: relationship to tectonic evolution Abstract   PDF
Magdalena Zielinska
 
Vol 42, No 3 (1998) Origin and development of the Odra Bank in the light of the geologic structure and radiocarbon dating Abstract   PDF
Regina Kramarska
 
Vol 56, No 1 (2012) Origin and maturity of oils in the Ukrainian Carpathians and their Mesozoic basement Abstract   PDF
Dariusz Więcław, Maciej Jerzy Kotarba, Adam Kowalski, Yuriy Vasylyevych Koltun
 
Vol 60, No 1 (2016) Origin and migration of oil from the Ukrainian Outer Carpathians to their Mesozoic basement: a case of Lopushna traps Abstract   PDF
Natalia Radkovets, Maciej Kotarba, Yuriy Koltun, Adam Kowalski, Paweł Kosakowski, Dariusz Więclaw
 
Vol 61, No 2 (2017) Origin and Neoholocene evolution of spring-fed fens in Wardzyń, Łódź Upland, central Poland Abstract   PDF
Radosław Dobrowolski, Maciej Ziułkiewicz, Daniel Okupny, Jacek Forysiak, Krystyna Bałaga, Witold Paweł Alexandrowicz, Alicja Buczek, Stanisław Hałas
 
Vol 43, No 3 (1999) Origin and thermal maturity of the organic matter in the Lower Palaeozoic rocks of the Pomeranian Caledonides and their foreland (northern Poland) Abstract   PDF
Izabella Grotek
 
Vol 37, No 1 (1993) Origin of gas traps in the Rotliegendes sediments of the area Paproć - Cicha Góra (Wielkopolska) Abstract   PDF
Hubert Kiersnowski, Zofia Wojtkowiak
 
Vol 49, No 1 (2005) Origin of groundwater mineralization in coarse-grained lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin Abstract   PDF
Krzysztof Labus
 
Vol 54, No 2 (2010) Origin of hydrocarbon gases accumulated in the Middle Cambrian reservoirs of the Polish part of the Baltic region Abstract   PDF
Maciej J. Kotarba
 
Vol 49, No 2 (2005) Origin of mineral waters from Someseni, Transylvanian Basin, Romania Abstract   PDF
Petre Berdea, Stela M. Cuna, Gabriela Balas, Elza Hauer
 
Vol 54, No 2 (2010) Origin of oils accumulated in the Middle Cambrian reservoirs of the Polish part of the Baltic region Abstract   PDF
Dariusz Więcław, Maciej J. Kotarba, Adam Kowalski
 
Vol 61, No 1 (2017) Origin of placer gold and other heavy minerals from fluvial Cenozoic sediments in close proximity to Rote Fäule-related Au mineralisation in the North Sudetic Trough, SW Poland Abstract   PDF
Jan Wierchowiec, Krzysztof Zieliński
 
Vol 59, No 3 (2015) Origin of serpentinite-related nephrites from Gogołów-Jordanów Massif, Poland Abstract   PDF
Grzegorz Gil, Jaime D. Barnes, Chiara Boschi, Piotr Gunia, György Szakmány, Zsolt Bendő, Paweł Raczyński, Bálint Péterdi
 
Vol 51, No 1 (2007) Origin of siderites from the Lower Jurassic Ciechocinek Formation from SW Poland Abstract   PDF
Paulina Leonowicz
 
Vol 57, No 3 (2013) Origin of sulfates in the post-mining lakes in the eastern part of Muskau Arch (Polish-German borderland) Abstract   PDF
Krzysztof Mariusz Labus, Sylwia Skoczyńska-Gajda
 
Vol 39, No 1 (1995) Origin of the "calcite groats" in the Chelosiowa Cave near Kielce (Holy Cross Mts.) inferred from petrographic and isotopic investigations Abstract   PDF
Tomasz Durakiewicz, Stanisław Hałas, Zdzisław M. Migaszewski, Jan Urban
 
Vol 1, No 3-4 (1957) Osady aalenu w wierceniu Brudzewice Abstract   PDF
Eugeniusz Cieśla
 
Vol 20, No 3 (1976) Osady caliche w wapieniu cechsztyńskim zachodniej części syneklizy pery bałtyckiej Abstract   PDF
Tadeusz Marek Peryt, Tomasz Stanisław Piątkowski
 
Vol 4, No 4 (1960) Osady czwartorzędowe doliny Wisły na północny zachód od Warszawy Abstract   PDF
Jadwiga Nowak
 
Vol 31, No 2/3 (1987) Osady czwartorzędowe i ich podłoże w południowo-zachodniej części Ziemi Lubuskiej Abstract   PDF
Janusz Jeziorski
 
Vol 30, No 3/4 (1986) Osady czwartorzędowe w rejonie Piecek na Pojezierzu Mazurskim Abstract   PDF
Stanisław Lisicki
 
Vol 22, No 1 (1978) Osady czwartorzędowe w wykopie kopalni węgla brunatnego Bełchatów Abstract   PDF
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 7, No 2 (1963) Osady dolnego tortonu w Brzezówce koło Cieszyna Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 3, No 2 (1959) Osady dolnokredowe w okolicach Izbicy w wierceniu Pagórki (Kujawy) Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 32, No 3/4 (1988) Osady formacji żarnowieckiej jako przejście od wendu do kambru na Pomorzu i akwenie Bałtyku Abstract   PDF
Borys Areń
 
Vol 9, No 4 (1965) Osady górnego albu i górnej kredy synklinorium szczecińskiego w świetle badań mikropaleontologicznych Abstract   PDF
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 10, No 3 (1966) Osady górnej kredy północno-wschodniej Polski w świetle badań mikropaleontologicznych Abstract   PDF
Eugenia Gawor Biedowa
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Osady górnej kredy południowej części niecki łódzkiej w świetle badań mikropaleontologicznych (Komunikat wstępny) Abstract   PDF
Jolanta Gosławska
 
Vol 1, No 2 (1957) Osady i obszary perspektywiczne do poszukiwań złóż rud żelaza na Niżu Polskim Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 31, No 1 (1987) Osady i struktury peryglacjalne w klasyfikacji stratygraficznej czwartorzędu Polski Abstract   PDF
Jan Goździk
 
Vol 9, No 4 (1965) Osady ilaste liasu świętokrzyskiego Abstract   PDF
Zbigniew Kozydra
 
Vol 21, No 4 (1977) Osady interglacjalne w Boczowie koło Rzepina (Polska zachodnia) Abstract   PDF
Zofia Janczyk-Kopikowa, Sylwester Skompski
 
Vol 18, No 3 (1974) Osady interglacjału eemskiego Zakruczu koło Małogoszcza Abstract
Leszek Lindner, Maria Ziembińska-Tworzydło
 
Vol 36, No 3 (1992) Osady jeziorne interglacjalu ferdynandowskiego w Kotlinie Toruńskiej Abstract   PDF
Janusz Jeziorski
 
Vol 27, No 2 (1983) Osady kimerydu i wołgu na antyklinie Lipna Abstract   PDF
Teresa Niemczycka
 
Vol 8, No 2 (1964) Osady malmu nad górnym Bugiem Abstract   PDF
Teresa Niemczycka
 
Vol 24, No 2 (1980) Osady mioceńskie w Zalesiu koło Rzeszowa Abstract   PDF
Małgorzata Gonera
 
Vol 34, No 2 (1990) Osady morskie interglacjału eemskiego i pozycja stratygraficzna iłów elbląskich (yoldiowych) na podstawie otworów w Pęklewie i Pagórkach (Wzniesienie Elbląskie) Abstract   PDF
Aurelia Makowska, Witold Rabek
 
Vol 10, No 3 (1966) Osady najmłodszego eokambru (seria laminarytowa) w południowo-wschodniej części Niżu Polskiego Abstract   PDF
Wanda Kieżel
 
Vol 8, No 2 (1964) Osady najstarszego plejstocenu w dolinie Wieprza koło Krasnegostawu Abstract   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 15, No 3 (1971) Osady ordowiku na wyniesieniu Łeby Abstract   PDF
Zdzisław Modliński
 
Vol 14, No 3 (1970) Osady organiczne interglacjału eemskiego w Mniszku, koło Grudziądza Abstract   PDF
Aurelia Makowska
 
Vol 21, No 1 (1977) Osady organiczne w utworach rzecznych interglacjału mazowieckiego z Żabieńca na południe od Warszawy Abstract   PDF
Zdzisława Sarnacka
 
Vol 10, No 2 (1966) Osady paleozoiczne wiercenia Zalesie 1 koło Szczucina Abstract   PDF
Sranisław Kwiatkowski, Władysław Moryc, Henryk Tomczyk
 
Vol 18, No 1 (1974) Osady piaskowcowo-zlepieńcowe triasu dolnego w południowo-wschodniej części obszaru przedsudeckiego Abstract   PDF
Zbigniew Deczkowski, Irena Gajewska
 
Vol 3, No 4 (1959) Osady pliensbachu na Pomorzu Zachodnim (w związku z zagadnieniem poszukiwania złóż rud żelaza) Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 5, No 2 (1961) Osady rzeczne doliny Rgilewki Abstract   PDF
Maria Danuta Domosławska-Baraniecka
 
Vol 24, No 4 (1980) Osady stadiału Warty i młodsze osady plejstoceńskie w odsłonięciu kopalni węgla brunatnego Bełchatów Abstract   PDF
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 13, No 3 (1969) Osady triasowe na pograniczu mezozoicznej osłony Gór Świętokrzyskich i synklinorium brzeżnego Abstract   PDF
Hanna Senkowiczowa, Eugeniusz Senkowicz
 
Vol 25, No 2 (1981) Osady trzeciorzędowe SW części niecki warszawskiej na przykładzie profilu z Kaczorówka Abstract   PDF
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 10, No 1 (1966) Osady żelaziste dolnej kredy w otworze wiertniczym Recz 1 Abstract   PDF
Jędrzej Pokorski
 
Vol 28, No 1 (1984) Osady zwietrzelinowe z okolic Michałowic (Karkonosze) Abstract   PDF
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 12, No 2 (1968) Oscylacje transgresywne morza doggerskiego między Gorzowem Wielkopolskim i Zakrzewem Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 11, No 4 (1967) Osiągnięcia geochemii stosowanej w ZSRR Abstract   PDF
L. N. Owczinnikow, S. W. Grigorian, A. A. Garmasz
 
Vol 11, No 4 (1967) Osiągnięcia geofizyki radzieckiej Abstract   PDF
M. K. Połszkow
 
Vol 11, No 4 (1967) Osiągnięcia geologii radzieckiej w tworzeniu bazy surowcowej dla przemysłu niemetalicznych surowców mineralnych Abstract   PDF
M. B. Grigorowicz
 
Vol 11, No 4 (1967) Osiągnięcia hydrogeologii i geologii inżynierskiej ZSRR w okresie pięćdziesięciu lat Władzy Radzieckiej Abstract   PDF
N. I. Płotnikow, M. W. Czurinow
 
Vol 11, No 4 (1967) Osiągnięcia Instytutu Geologicznego w zakresie poznania budowy geologicznej Polski i poszukiwań złóż surowców mineralnych Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 27, No 4 (1983) Ostatni lądolód plejstoceński na półkuli północnej Abstract   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 2, No 2 (1958) Osuwisko w Kobyle-Gródku nad Jeziorem Rożnowskim Abstract   PDF
Barbara Bargielewicz
 
Vol 5, No 3 (1961) Otoczaki skał fliszowych z warstw krośnieńskich w okolicy Strzyżowa Abstract   PDF
Franciszka Szymakowska
 
Vol 11, No 1 (1967) Otwornice dolnego karbonu z Wałbrzycha i wybranych obszarów Sowich Gór Abstract   PDF
Stanisława Woszczyńska
 
Vol 9, No 4 (1965) Otwornice i małżoraczki triasu z południowej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Olga Styk
 
Vol 3, No 4 (1959) Otwornice karbońskie z Kozłowej Góry koło Bytomia Abstract   PDF
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 26, No 3/4 (1982) Otwornice warstw krośnieńskich w pobliżu V-tego horyzontu tufowego w Radziszowie (polskie Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF
Barbara Olszewska
 
Vol 30, No 2 (1986) Otworowe badania spektrometryczne mineralizacji torowej w Sudetach Abstract   PDF
Jan Szewczyk
 
Vol 47, No 3 (2003) Outline of Quaternary glaciations in the Tatra Mts.: their development, age and limits Abstract   PDF
Leszek Lindner, Jan Dzierżek, Barbara Marciniak, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 54, No 2 (2010) Outline of the lithology and depositional features of the lower Paleozoic strata in the Polish part of the Baltic region Abstract   PDF
Zdzislaw Modliski, Teresa Podhalaska
 
Vol 47, No 1 (2003) Overconsolidation and microstructures in Neogene clays from the Warsaw area Abstract   PDF
Ryszard Kaczyński
 
Vol 42, No 1 (1998) Oxfordian and Kimmeridgian of the northeastern margin of the Holy Cross Mountains, Central Poland Abstract   PDF
Jacek Gutowski
 
Vol 38, No 4 (1994) Oxidative alteration of the Kupferschiefer in Poland: oxide-sulphide parageneses and implications for ore-forming models Abstract   PDF
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 41, No 1 (1997) Oxygen and sulphur isotope composition of Badenian (Middle Miocene) gypsum deposits in southern Poland: a preliminary study Abstract   PDF
Alicja Kasprzyk
 
Vol 56, No 2 (2012) Oxygen and sulphur isotopes of gypsum from the Mogilno Salt Dome cap-rock (Central Poland) Abstract   PDF
Joanna Katarzyna Jaworska, Paweł Wilkosz
 
Vol 45, No 3 (2001) Oxygen-isotopic compositions of minerals from the Baszkówka chondrite Abstract   PDF
Seiji Maruyama
 
Vol 8, No 4 (1964) Oznaczanie parametrów fizycznych gruntu w geologii inżynierskiej metodami izotopowymi Abstract   PDF
Marian Borowczyk
 
Vol 15, No 3 (1971) Oznaczenia wieku bezwzględnego za pomocą wolumetrycznej odmiany metody K-Ar stosowanej w Instytucie Geologicznym Abstract   PDF
Tadeusz Depciuch
 
Vol 18, No 1 (1974) Oznaczenie celestynu w rudzie siarkowej rejonu Tarnobrzega Abstract   PDF
Zofia Łoszewska
 
Vol 3, No 1 (1959) Palaeodictyum w Karpatach fliszowych Abstract   PDF
Wiesław Nowak
 
Vol 61, No 3 (2017) Palaeoecology and sedimentology of the Miocene marine and terrestrial deposits in the “Medieval Quarry” on Devínska Kobyla Hill (Vienna Basin) Abstract   PDF
Daniel Pivko, Natália Hudáčková, Juraj Hrabovský, Imrich Sládek, Andrej Ruman
 
Vol 57, No 4 (2013) Palaeoecology of the Holsteinian lake in vicinity of Wilczyn (eastern Poland) based on molluscan studies Abstract   PDF
Marcin Szymanek
 
Vol 56, No 1 (2012) Palaeoecology of the Middle Miocene foraminifera of the Nowy Sącz Basin (Polish Outer Carpathians) Abstract   PDF
Małgorzata Gonera
 
Vol 43, No 4 (1999) Palaeoenvironmental and sedimentological interpretations of the palynofacial analysis of the Miocene deposits from the Jamnica S-119 borehole (Carpathian Foredeep, Poland) Abstract   PDF
Przemysław Gedl
 
Vol 60, No 1 (2016) Palaeoenvironmental changes in the Transylvanian Basin during the Early Miocene revealed by the foraminifera assemblages Abstract   PDF
Szabolcs-Flavius Székely, Claudia Beldean, Raluca Bindiu, Sorin Filipescu, Emanoil Săsăran
 
Vol 54, No 4 (2010) Palaeoenvironmental changes preceding the Middle Miocene Badenian salinity crisis in the northern Polish Carpathian Foredeep Basin (Borków quarry) inferred from foraminifers and dinoflagellate cysts Abstract   PDF
Danuta Peryt, Przemyslaw Gedl
 
Vol 63, No 2 (2019) Palaeoenvironmental changes recorded in the oxygen and carbon isotope composition of Kimmeridgian (Upper Jurassic) carbonates from central Poland Abstract   PDF
Hubert Wierzbowski
 
Vol 49, No 2 (2005) Palaeoenvironmental interpretation of dinosaur- and mammal-bearing continental Maastrichtian deposits, Haţeg basin, Romania Abstract   PDF
Ana-Voica Bojar, Dan Grigorescu, Franz Ottner, Zoltan Csiki
 
Vol 57, No 3 (2013) Palaeoenvironmental reconstruction of the Upper Visean Paprotnia Beds (Bardo Unit, Polish Sudetes) using ichnological and palaeontological data Abstract   PDF
Jolanta Muszer, Małgorzata Uglik
 
Vol 44, No 2 (2000) Palaeoenvironments of the Middle Miocene evaporite-bearing deposits from the Działoszyce Trough, Carpathian Foredeep, Poland, based on microfaunal studies Abstract   PDF
Janina Szczechura
 
Vol 57, No 4 (2013) Palaeogeographical significance of the Eemian biogenic sediments at Bór site (Warta River valley, Central Poland) Abstract   PDF
Joanna Petera-Zganiacz, Ryszard K. Borówka, Jacek Forysiak, Grażyna Miotk-Szpiganowicz, Dominik Pawłowski
 
Vol 38, No 2 (1994) Palaeogeography of the Upper Carboniferous coal-bearing deposits in NE part of the Intra-Sudetic Depression Abstract   PDF
Andrzej Bossowski, Adam Ihnatowicz
 
Vol 38, No 4 (1994) Palaeogeography of the uppermost Carboniferous and lowermost Permian deposits in the NE part Abstract   PDF
Andrzej Bossowski, Adam Ihnatowicz
 
Vol 37, No 2 (1993) Palaeokarstic Zn-Pb ores produced by ascending hydrothermal solutions in Silesian-Cracow district Abstract   PDF
Stanisław Dżułyński, Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 53, No 3 (2009) Palaeomagnetic age constraints indicate post-Variscan orgin of massive breccia in Wietrznia Quarry (Holy Cross Mountains, Central Poland) Abstract   PDF
Rafal Szaniawski, Marek Lewandowski
 
Vol 55, No 3 (2011) Palaeomagnetic age constraints on folding and faulting events in Devonian carbonates of the Kielce Fold Zone (southern Holy Cross Mountains, Central Poland) Abstract   PDF
Rafał Szaniawski, Andrzej Konon, Jacek Grabowski, Petr Schnabl
 
Vol 52, No 3 (2008) Palaeomagnetic age of remagnetizations in Silurian dolomites, Rástla quarry (Central Estonia) Abstract   PDF
Jüri Plado, Ulla Preeden, Väino Puura, Lauri J. Pesonen, Kalle Kirsimäe, Tánu Pani, Tiiu Elbra
 
Vol 54, No 3 (2010) Palaeomagnetic and petromagnetic study of uranium-bearing polymetallic-fluorite mineralization in the Orlík-Kladsko crystalline complex (near Kletno, Lower Silesia, Poland) Abstract   PDF
Katarzyna Sobień, Jerzy Nawrocki
 
Vol 39, No 2 (1995) Palaeomagnetic constraints for Variscan mobilism of the Upper Silesian and Malopolska Massifs, southern Poland - reply Abstract   PDF
Marek Lewandowski
 
Vol 38, No 2 (1994) Palaeomagnetic constraints for Variscan mobilism of the Upper Silesian and Małopolska Massifs, sonthern Poland Abstract   PDF
Marek Lewandowski
 
Vol 39, No 2 (1995) Palaeomagnetic constraints for Variscan mobilism of the Upper Silesian and Małopolska Massifs, southern Poland - discussion Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki
 
Vol 51, No 2 (2007) Palaeomagnetic studies of the loess-palaeosol sequence from the Kolodiiv section (East Carpathian Foreland, Ukraine) Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Andrey Bogutsky, Maria Łanczont
 
Vol 55, No 4 (2011) Palaeomagnetism of Late Cretaceous-Paleocene igneous rocks from the western part of the Antarctic Peninsula (Argentine Islands Archipelago) Abstract   PDF
Vladimir Bakhmutov, Victor Shpyra
 
Vol 44, No 2 (2000) Palaeomagnetism of Permian through Early Triassic sequences in central Spitsbergen: contribution to magnetostratigraphy Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Jacek Grabowski
 
Vol 45, No 2 (2001) Palaeomagnetism of some Devonian carbonates from the Holy Cross Mts. (Central Poland): large pre-Permian rotations or strain modified palaeomagnetic directions? Abstract   PDF
Jacek Grabowski, Jerzy Nawrocki
 
Vol 40, No 3 (1996) Palaeomagnetism of the Lower Palaeozoic rocks from the Western Sudetes, SW Poland - preliminary report Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 46, No 3 (2002) Palaeotectonic cross-sections through the Mid-Polish Trough Abstract   PDF
Ryszard Wagner, Krzysztof Leszczyński, Jędrzej Pokorski, Krzysztof Gumulak
 
Vol 43, No 3 (1999) Palaeotectonic evolution of the Baltic Syneclise during the Early Palaeozoic as documented by palaeothickness maps Abstract   PDF
Zdzisław Modliński, Jozuas Jacyna, Sergei Kanev, Anatolij Khubldikov, Lidja Laskova, Jevlampijus Laskovas, Kazimiera Lendzion, Inara Mikazane, Raisa Pomerancev
 
Vol 39, No 2 (1995) Palaeotemperatures of the Palaeogene sea basins in the Lublin area on the basis of oxygen and carbon stable isotopes Abstract   PDF
Zdzisław Krzowski
 
Vol 44, No 1 (2000) Palaeozoic orogeneses in the Sudetes: a geodynamic model Abstract   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 30, No 2 (1986) Paleoekologia i stratygrafia cechsztynu syneklizy perybałtyckiej na podstawie malakofauny Abstract   PDF
Leon Karczewski
 
Vol 12, No 1 (1968) Paleogen z wiercenia Szczecin IG-1 w świetle analizy sporowo-pyłkowej Abstract   PDF
Irena Grabowska
 
Vol 51, No 1 (2007) Paleogene marginal marine sedimentation in central-western Poland Abstract   PDF
Marek Widera, Agnieszka Kita
 
Vol 27, No 1 (1983) Paleogeotermika centralnego i południowo-wschodniego Niżu Polskiego i jej wpływ na generowanie i zachowanie węglowodorów Abstract   PDF
Jacek Majorowicz, Sylwester Marek, Jerzy Znosko
 
Vol 32, No 1 (1988) Paleomiąższość, litofacje i paleotektonika epikontynentalnej jury dolnej w Polsce Abstract   PDF
Zbigniew Deczkowski, Maria Franczyk
 
Vol 32, No 1 (1988) Paleomiąższość, litofacje i paleotektonika kajpru górnego na Niżu Polskim Abstract   PDF
Irena Gajewska
 
Vol 32, No 1 (1988) Paleomiąższość, litofacje i paleotektonika noryku i retyku na Niżu Polskim Abstract   PDF
Zbigniew Deczkowski, Maria Franczyk
 
Vol 32, No 1 (1988) Paleomiąższości i litofacje wapienia muszlowego i kajpru dolnego oraz paleotektonika triasu środkowego na Niżu Polskim Abstract   PDF
Irena Gajewska
 
Vol 32, No 1 (1988) Paleomiąższości, litofacje i paleotektonika epikontynentalnej kredy dolnej w Polsce Abstract   PDF
Sylwester Marek
 
Vol 32, No 1 (1988) Paleomiąższości, litofacje i paleotektonika epikontynentalnej kredy górnej w Polsce Abstract   PDF
Maria Jaskowiak-Schoeneichowa, Aleksandra Krassowska
 
Vol 24, No 3 (1980) Paleotektonika basenu permu na Niżu Polskim Abstract   PDF
Ryszard Wagner, Jędrzej Pokorski, Ryszard Dadlez
 
Vol 61, No 2 (2017) Paleozoic rocks structure versus Cenozoic cuesta relief along the Baltic Shield–East European Platform transect Abstract   PDF
Igor Tuuling
 
Vol 6, No 4 (1962) Paleozoik na anteklizie Sławatycz w świetle nowych wierceń Abstract   PDF
Kazimiera Lendzion
 
Vol 11, No 3 (1967) Paleozoik obniżenia podlaskiego Abstract   PDF
Borys Areń
 
Vol 10, No 2 (1966) Paleozoik okolic Skalbmierza Abstract   PDF
Jan Kicuła, Halina Żakowa
 
Vol 31, No 4 (1987) Paleozoik Suwalszczyzny Abstract   PDF
Borys Areń
 
Vol 34, No 4 (1990) Palinostratygrafia osadów górnego permu i triasu w otworze wiertniczym Radwanów IG 1 Abstract   PDF
Anna Fijałkowska, Aleksandra Trzepierczyńska
 
Vol 32, No 2 (1988) Palinostratygrafia utworów triasu w okolicach Brzegu (SE część monokliny przedsudeckiej) Abstract   PDF
Teresa Orłowska-Zwolińska
 
Vol 51, No 1 (2007) Palynological constraints on the age of the Carboniferous clastic succession of SW Poland (Fore-Sudetic area) based on miospore data Abstract   PDF
Anna Górecka-Nowak
 
Vol 53, No 2 (2009) Palynological data from the Siciny IG 1 and Marcinki IG 1 boreholes and their significance to the interpretation of the Carboniferous succession of SW Poland Abstract   PDF
Anna Górecka-Nowak
 
Vol 14, No 3 (1970) Palynologiczne badania wód słonych i solanek karbonu górnośląskiego Abstract   PDF
Aleksander Jachowicz, Jan Pałys
 
Vol 55, No 2 (2011) Palynology and palaeoenvironments of the Silurian Coosglass Slate and Ferriter’s Cove formations in the Dunquin Inlier (Dingle Peninsula, Ireland) Abstract   PDF
Kenneth Thomas Higgs
 
Vol 47, No 4 (2003) Palynology of biogenic sediments of the Eemian Interglacial at Bieganin near Kalisz, Central Poland Abstract   PDF
Małgorzata Malkiewicz
 
Vol 43, No 1 (1999) Palynology of biogenic sediments of the Eemian Interglacial at Krzyzówki near Koło, central Poland Abstract   PDF
Bożena Noryśkiewicz
 
Vol 60, No 4 (2016) Palynology of Lower Oligocene brown coal and lowermost Middle Miocene sand deposits from the Łukowa-4 borehole (Carpathian Foredeep, SE Poland) – implications for palaeogeographical reconstructions Abstract   PDF
Przemysław Gedl, Elżbieta Worobiec, Barbara Słodkowska
 
Vol 55, No 2 (2011) Palynology of the upper Visean Paprotnia Beds (Bardo Unit, Polish Sudetes) Abstract   PDF
Anna Górecka-Nowak, Jolanta Muszer
 
Vol 39, No 3 (1995) Palynostratigraphy and palynofacies of the Permian-Triassic transitional sequence in the Żary Pericline (SW Poland) Abstract   PDF
Anna Fijałkowska
 
Vol 47, No 4 (2003) Palynostratigraphy of the Culm deposits of the Moravian-Silesian zone (Poland) at Toszek Castle Hill Abstract   PDF
Aleksandra Trzepierczyńska
 
Vol 36, No 2 (1992) Palynostratigraphy of the Keuper and Rhaetic in north-western margin of the Holy Cross Mts. Abstract   PDF
Anna Fijałkowska
 
Vol 38, No 1 (1994) Palynostratigraphy of the Lower and Middle Buntsandstein in north-western part of the Holy Cross Mts. Abstract   PDF
Anna Fijałkowska
 
Vol 49, No 1 (2005) Palynostratigraphy of the Mississippian Łobżonka Formation of Western Pomerania (NW Poland) Abstract   PDF
Elżbieta Turnau, Aleksandra Trzepierczyńska, Aleksander Protas
 
Vol 43, No 2 (1999) Palynostratigraphy of the Poozerie Glaciation (Vistulian) in Belarus Abstract   PDF
Yadviga Yelovicheva, Aleksandr Sanko
 
Vol 39, No 2 (1995) Palynostratigraphy of the Zechstein in the North Sudetic Trough Abstract   PDF
Anna Fijałkowska
 
Vol 33, No 1 (1989) Państwowy Instytut Geologiczny w badaniach budowy geologicznej Polski Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 19, No 1 (1975) Parametry granulometryczne a geneza osadu w świetle analizy dyskryminacyjnej Abstract   PDF
Kazimierz Dziedzic
 
Vol 40, No 4 (1996) Parvicardium hauniense (Petersen et Russell, 1971) in Holocene deposits of the Puck Bay (Baltic Sea) Abstract   PDF
Jarmila Krzymińska, Maciej Wołowicz
 
Vol 55, No 2 (2011) Past Polish contribution in the Paleozoic palynology Details   PDF
Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska, Marzena Stempień-Sałek
 
Vol 45, No 3 (2001) pecial Issue: Baszkówka Meteorite — Messenger from Space Abstract   PDF
Marian Stępniewski
 
Vol 56, No 4 (2012) Peculiar calcite speleothems filling fissures in calcareous sandstones and their palaeohydrological and palaeoclimatic significance: an example from the Polish Carpathians Abstract   PDF
Michał Gradziński, Marek Duliński, Helena Hercman, Andrzej Górny, Stanisław Przybyszowski
 
1501 - 1750 of 3239 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>