Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 32, No 2 (1988) Wspomnienie o prof. dyr hab. Cyrylu Koladze Details   PDF
Bronisław Paczyński
 
Vol 14, No 1 (1970) Współczesne deformacje skałek z terenu zamku czorsztyńskiego nad Dunajcem Abstract   PDF
Jerzy Rytlewski
 
Vol 11, No 4 (1967) Współpraca krajów członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w dziedzinie badań geologicznych i rozwoju bazy surowców mineralnych Abstract   PDF
B. N. Jerofiejew
 
Vol 29, No 3/4 (1985) Współwystępowanie zespołu miospor Corollina meyeriana, z megasporą Striatriletes ramosus sp.n. w osadach najwyższego triasu Polski Abstract   PDF
Teresa Marcinkiewicz, Teresa Orłowska-Zwolińska
 
Vol 4, No 2 (1960) Współzależność między mikrofauną a facią w kredzie węglanowej otworu Pagórki Abstract   PDF
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 1, No 1 (1957) Wstęp Details   PDF
Redakcja Od Redakcji
 
Vol 16, No 3 (1972) Wstęp do geofizycznej oceny własności zbiornikowych osadów górnej jury niecki mogileńskiej Abstract   PDF
Janusz Frydecki
 
Vol 20, No 1 (1976) Wstępna analiza parametrów fizycznych osadów (jura-karbon) z profilu Studzianna Abstract   PDF
Henryk Jurkiewicz, Andrzej Szczerba
 
Vol 6, No 3 (1962) Wstępna charakterystyka mikroflorystyczna warstw z Lechówka i Zaręb Abstract   PDF
Aleksander Jachowicz
 
Vol 15, No 1 (1971) Wstępna charakterystyka petrograficzna anhydrytów Werra monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Stanisław Lorenc
 
Vol 26, No 1 (1982) Wstępna geneza przydatności węgli kamiennych GZW w kokso- i karbochemii w świetle badań petrograficznych Abstract   PDF
Krystyna Kruszewska
 
Vol 12, No 4 (1968) Wstępna ocena warunków i możliwości powstawania ropy naftowej w utworach wschodniej części fliszu podhalańskiego Abstract   PDF
Ludwik Watycha
 
Vol 11, No 1 (1967) Wstępne badania mikroflorystyczne osadów sinianui kambru z obszaru Białowieży Abstract   PDF
Hanna Ważyńska
 
Vol 8, No 2 (1964) Wstępne dane o dewonie na Niżu Polskim Abstract   PDF
Maria Pajchlowa
 
Vol 28, No 1 (1984) Wstępne dane o środkowodewońskich (dolnoeifelskich) otwornicach z zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Jan Malec
 
Vol 8, No 1 (1964) Wstępne opracowanie profilu karbonu z Ostrzeszowa Abstract   PDF
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 1, No 2 (1957) Wstępne rozpoznanie stratygraficzne dolnej kredy w obszarze Rogoźna i Ozorkowa Abstract   PDF
Sylwester Marek
 
Vol 2, No 2 (1958) Wstępne sprawozdanie z badań geologicznych w okolicach Międzylesia (Sudety Środkowe) Abstract   PDF
Leszek Sawicki
 
Vol 9, No 1 (1965) Wstępne uwagi o karbonie w depresji północnosudeckiej Abstract   PDF
Jerzy Milewicz, Teresa Górecka
 
Vol 8, No 2 (1964) Wstępne wiadomości o psylofitowej florze warstw z Wilczy w Sudetach Środkowych Abstract   PDF
Janusz Kuchciński
 
Vol 7, No 3 (1963) Wstępne wyniki badań egzotyków warstw inoceramowych serii skolskiej z niektórych stanowisk Karpat przemyskich i birczańskich Abstract   PDF
Wiesław Nowak
 
Vol 18, No 2 (1974) Wstępne wyniki badań geochemicznych dolnego ordowiku obniżenia podlaskiego Abstract   PDF
Elżbieta Bareja
 
Vol 16, No 2 (1972) Wstępne wyniki badań geologicznych miocenu przedkarpackiego nad Dunajcem Abstract   PDF
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 5, No 4 (1961) Wstępne wyniki badań jury między Wisłą a Bugiem Abstract   PDF
Teresa Niemczycka
 
Vol 12, No 1 (1968) Wstępne wyniki badań mikrofauny osadów cechsztynu Abstract   PDF
Stanisława Woszczyńska
 
Vol 17, No 2 (1973) Wstępne wyniki badań mikroflory stycznych nad pozycją stratygraficzną łupków antrakozjowych (depresja śródsudecka) Abstract   PDF
Janina Jerzykiewicz
 
Vol 7, No 3 (1963) Wstępne wyniki badań porównawczych przeprowadzonych we fliszu okolic Wiednia w 1959 r. Abstract   PDF
Wiesław Nowak, Wacław Sikora
 
Vol 10, No 1 (1966) Wstępne wyniki datowań bezwzględnych (K - A) granitoidów dolnośląskich Abstract   PDF
Jerzy Borucki
 
Vol 3, No 3 (1959) Wstępny zarys stratygrafii utworów jurajskich w południowo-zachodniej części Niżu polskiego Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 27, No 2 (1983) Wstrząsy sejsmiczne w Polsce (bez Karpat i Sudetów) i ich związek z budową głębszego podłoża Abstract   PDF
Sławomir Jerzy Gibowicz
 
Vol 27, No 2 (1983) Wstrząsy sejsmiczne w Polsce (bez Karpat i Sudetów) i ich związek z budową głębszego podłoża ODPOWIEDŹ Abstract   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 4, No 4 (1960) Wtórna koncentracja węglanu wapniowego w utworach ilastych Abstract   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 12, No 4 (1968) Wtórne ryolity nadbałtyckiej części Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 28, No 1 (1984) Wulkanity hercyńskie w rejonie Wojcieszowa Abstract   PDF
Adam Skurzewski
 
Vol 17, No 2 (1973) Wybrane aspekty ekonomiczno-geologiczne wykonywania głębokich otworów wiertniczych na Niżu Polskim Abstract   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 16, No 3 (1972) Wybrane problem statygrafii i sedymentacji liasu między Świnoujściem a Gryficami Abstract   PDF
Ryszard Dadlez, Janusz Kopik
 
Vol 19, No 2 (1975) Wybrane zagadnienia badań magnetycznych i grawimetrycznych na przykładzie poszukiwań złóż surowców stałych w Sudetach i NE Polsce Abstract   PDF
Henryk Kurbiel
 
Vol 26, No 1 (1982) Wybrane zagadnienia metodyki prac polowych w badaniach geologicznych utworów paleozoicznych metodą refleksyjną Abstract   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 24, No 3 (1980) Wydzielanie mikrolitofacji w piaskowcach kambru przy użyciu jednej z metod taksonomii numerycznej Abstract   PDF
Magdalena Sikorska
 
Vol 18, No 3 (1974) Wykonywanie stereoszkiców fotograficznych jako stereogramów pomiarowych dla celów kartograficzno-geologicznych Abstract   PDF
Kazimierz Guzik
 
Vol 15, No 3 (1971) Wykorzystanie fal dyfrakcyjnych dla wyznaczania uskoków w rejonie Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Stefan Młynarski
 
Vol 5, No 1 (1961) Wykorzystanie zdjęć lotniczych i naziemnych przy kartowaniu i opracowaniu Mapy Geologicznej Tatr Polskich w skali 1: 10000 Abstract   PDF
Kazimierz Guzik
 
Vol 26, No 3/4 (1982) Wykształcenie górnej części utworów miocenu i czwartorzędu w zapadlisku przedkarpackim między Krakowem a Tarnowem Abstract   PDF
Eugeniusz Jawor, Stanisław Jucha, Józef Kruczek, Stanisław Sas-Korczyński, Stanisław Wdowiarz, Krzysztof Witek
 
Vol 35, No 3 (1991) Wyniki analizy pyłkowej osadów interglacjalnych w Koczarkach koło Mrągowa Abstract   PDF
Zofia Borówko-Dłużakowa, Władysław Słowański
 
Vol 17, No 2 (1973) Wyniki badań areologicznych prowadzonych za pomoca Marinerów Abstract   PDF
Krystyna Nawara
 
Vol 14, No 4 (1970) Wyniki badań geochemicznych generacji barytowych z Jedlinki Abstract   PDF
Halina Ważny
 
Vol 21, No 1 (1977) Wyniki badań geochemicznych i mineralogicznych uranu w cechsztyńskich utworach miedzionośnych Lubin-Polkowice Abstract   PDF
Elżbieta Bareja
 
Vol 10, No 4 (1966) Wyniki badań geochemicznych łupków radiolariowych cenomanu z Niedźwiady koło Ropczyc Abstract   PDF
Irena Gucwa
 
Vol 23, No 1 (1979) Wyniki badań geofizyczno-geologicznych w rejonie Suwałk Abstract   PDF
Henryk Kurbiel, Jacek Siemiątkowski, Marian Subieta
 
Vol 3, No 2 (1959) Wyniki badań geotechnicznych lessu między Kazimierzem Dolnym a Nałęczowem Abstract   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 19, No 1 (1975) Wyniki badań hydrochemicznych na obszarze obniżenia podlaskiego Abstract   PDF
Ewa Sieciarz
 
Vol 4, No 2 (1960) Wyniki badań kaolinu z Krzyżowej na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 31, No 4 (1987) Wyniki badań laboratoryjnych plejstoceńskich osadów morskich z Krastud i Bukowa (Dolne Powiśle) na tle geomorfologii obszaru Abstract   PDF
Bolesław Jan Nowak, Witold Rabek
 
Vol 14, No 1 (1970) Wyniki badań mikroflorystycznych permo-karbonu między Jaworem a Lubaniem Abstract   PDF
Teresa Górecka
 
Vol 6, No 2 (1962) Wyniki badań mikropaleontologicznych kajpru w otworze Ślężany 1 L Abstract   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 17, No 2 (1973) Wyniki badań mineralogicznych iłołupków łęczyckich Abstract   PDF
Marek Zakrzewski
 
Vol 16, No 3 (1972) Wyniki badań minerałów ciężkich skał węglanowych cechsztynu obniżenia nadbałtyckiego Abstract   PDF
Elżbieta Czajor
 
Vol 17, No 1 (1973) Wyniki badań miocenu solonośnego na południe od Przemyśla Abstract   PDF
Aleksander Garlicki
 
Vol 6, No 4 (1962) Wyniki badań nad sprężeniem i odprężaniem się marmuru z kamieniołomu Dębnik Abstract   PDF
Wincenty Fortunat
 
Vol 11, No 2 (1967) Wyniki badań objawów bituminów w otworze Maczki IG-1 Abstract   PDF
Zdzisław Dembowski, Andrzej Różkowski
 
Vol 6, No 1 (1962) Wyniki badań objawów bituminów w otworze Magnuszew IG 1 Abstract   PDF
Stanisław Depowski, Aleksandra Krassowska
 
Vol 21, No 3 (1977) Wyniki badań palinologicznych osadów międzymorenowych z Uciechowa na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Piotr Szczypek
 
Vol 15, No 4 (1971) Wyniki badań palynologicznych osadów zastoiskowych z Jeleniej Góry Abstract   PDF
Zofia Jaworska
 
Vol 13, No 1 (1969) Wyniki badan termicznych wykonanych w południowo-wschodniej części Niżu Polskiego Abstract   PDF
Stanisław Depowski, Irina Sapuła
 
Vol 1, No 3-4 (1957) Wyniki badań wapieni ze wsi Siedlec koło Złotego Potoku w powiecie częstochowskim Abstract   PDF
Antoni Morawiecki
 
Vol 1, No 2 (1957) Wyniki badań wapienia z kamieniołomu w Karsach koło Opatowa Abstract   PDF
Antoni Morawiecki
 
Vol 11, No 3 (1967) Wyniki interpretacji anomalii grawimetrycznych w rejonie Mogielnicy – Nowego Miasta Abstract   PDF
Kazimierz Maryniak, Ewa Niepielska Kowalkowska
 
Vol 6, No 1 (1962) Wyniki poszukiwań pierwiastków, śladowych w aluwiach współczesnych Sufragańca i Bobrzy w północno-zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Andrzej Jaqworski
 
Vol 7, No 2 (1963) Wyniki rewizji serii karbońskiej z Załuczy 1 Abstract   PDF
Halina Żakowa, Eugeniusz Głowacki, Henryk Jurkiewicz
 
Vol 16, No 2 (1972) Wyniki unifikacji badań radiometrycznych wykonanych w otworach wiertniczych niecki mogileńskiej Abstract   PDF
Janusz Frydecki
 
Vol 14, No 3 (1970) Wypiętrzenie Dębiny w rejonie Bełchatowa a interpretacja anomalii siły ciężkości Abstract   PDF
Kazimierz Maryniak, Ewa Niepielska Kowalkowska
 
Vol 11, No 2 (1967) Występowanie autogenicznego kwarcu w brekcji anhydrytów Werra na monoklinie przedsudeckiej Abstract   PDF
Jerzy Kłapciński, Józef Kornaś
 
Vol 4, No 1 (1960) Występowanie bentonitów w warstwach krośnieńskich dolnych w Zagórzu koło Sanoka Abstract   PDF
Irena Gucwa, Leszek Koszarski
 
Vol 11, No 4 (1967) Występowanie fauny na obszarach fliszowych w Karpatach polskich Abstract   PDF
D. W. Naliwkin
 
Vol 15, No 1 (1971) Występowanie fluorytu w dolnocechsztyńskich skalach węglanowych monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Bogusław Bereś, Jan Jarosz, Piotr Kijewski
 
Vol 4, No 3 (1960) Występowanie glonów (Dasycladaceae) w dolomitach kruszconośnych okolic Chrzanowa Abstract   PDF
Czesława Pastwa-Leszczyńska, Stefan Śliwiński
 
Vol 16, No 3 (1972) Występowanie goniatytów w osadach karbonu na obszarze hrubieszowsko-tomaszowskim (SE Polska) Abstract   PDF
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 12, No 3 (1968) Występowanie kasyterytu i złota rodzimego w aluwiach potoków w rejonie Leśnej (Sudety) Abstract   PDF
Jerzy Kanasiewicz, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 18, No 3 (1974) Występowanie megaspor w obrębie zaburzonych warstw i liasu w profilu Koszalina Abstract   PDF
Teresa Marcinkiewicz
 
Vol 4, No 4 (1960) Występowanie minerałów uranowych w Polsce Abstract   PDF
Antoni Morawiecki
 
Vol 11, No 1 (1967) Występowanie pierwiastków rzadkich w serii margli miedzionośnych dolnego cechsztynu synkliny grodzieckiej Abstract   PDF
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 14, No 2 (1970) Występowanie potasu w wodach podziemnych Polski Abstract
Zenobiusz Płochniewski, Wanda Bidzińska
 
Vol 5, No 3 (1961) Występowanie pstrych margli w górnej kredzie i eocenie jednostki skolskiej Abstract   PDF
Kazimierz Żytko
 
Vol 21, No 4 (1977) Występowanie siarczków w łupkach dictyonemowych obniżenia podlaskiego Abstract   PDF
Elżbieta Bareja
 
Vol 20, No 1 (1976) Występowanie skał cieszynitowych w miocenie Starej Wsi Abstract   PDF
Wiesław Nowak
 
Vol 4, No 2 (1960) Występowanie tufitów w kredzie pod Siedlcami Abstract   PDF
Władysław Pożaryski, Kazimiera Lendzion
 
Vol 9, No 1 (1965) Występowanie węglowodorów na Niżu Polskim w świetle wyników badań hydrochemicznych Abstract   PDF
Stanisław Depowski, Jadwiga Królicka, Barbara Łaszcz
 
Vol 4, No 1 (1960) Występowanie łupków radioaktywnych w utworach serii menilitowej w Karpatach Abstract   PDF
Maria Kita-Badak, Jerzy Badak
 
Vol 9, No 3 (1965) Występowanie łupliwości we fliszu wschodniego Podhala Abstract   PDF
Jędrzej Pokorski
 
Vol 32, No 3/4 (1988) Wytrzymałość i odkształcalność kredowych piaskowców rejonu Nowogrodźca (depresja północnosudecka) Abstract   PDF
Ryszard Kaczyński
 
Vol 20, No 1 (1976) Wyznaczanie modułu statycznego skal metodami sejsmiczno-akustycznymi Abstract   PDF
Czesław Królikowski, Stanisław Smagała
 
Vol 7, No 3 (1963) Wyznaczanie skał magmowych i ich miąższości w nierdzeniowanych odcinkach głębokich wierceń Śląska Cieszyńskiego Abstract   PDF
Konrad Konior
 
Vol 1, No 1 (1957) Wznoszenie się wysadu kłodawskiego w jurze i jego wpływ• na genezę muszlowców syderytowych Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 18, No 2 (1974) Wzorcowy profil geologiczno-geofizyczny ordowiku wschodniej części wyniesienia Łeby Abstract   PDF
Zdzisław Modliński, Thomas Topulos
 
Vol 53, No 1 (2009) Władysław Pożaryski (4.12.1910–5.03.2008) Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki
 
Vol 26, No 2 (1982) Własności ceramiczne ilastych osadów neogenu niecki orawsko-nowotarskiej Abstract   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 15, No 2 (1971) Własności fizyczne skał obniżenia podlaskiego Abstract   PDF
Adam Dąbrowski
 
Vol 17, No 2 (1973) Własności inżyniersko-geologiczne utworów kredowych okolic Chełma Lubelskiego Abstract   PDF
Stanisław Rybicki, Janusz Rybicki
 
Vol 19, No 1 (1975) Własności petrofizyczne osadów kambru i eokambru wyniesienia Łeby Abstract   PDF
Andrzej Miesztalski
 
Vol 27, No 3 (1983) Własności sorpcyjne osadów z dna Basenu Gdańskiego w rdzeniu M-37/13404-1 Abstract   PDF
Feliks B. Pieczka, Teresa Szczepańska, Barbara Walna
 
Vol 24, No 3 (1980) Własności sprężyste utworów cechsztyńskich Abstract   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 34, No 1 (1990) Własności zbiornikowe piaskowcowych utworów kambru środkowego strefy Łeby-Żarnowca w świetle analizy statystycznej Abstract   PDF
Witold Weil
 
Vol 24, No 4 (1980) Własności zbiornikowe utworów mezozoicznych niecki warszawskiej w świetle badań geofizyki wiertniczej Abstract   PDF
Maria Stępniewska
 
Vol 29, No 1 (1985) XlII-th Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association in Poland Abstract   PDF
Danuta Poprawa, Stanisław Wdowiarz
 
Vol 60, No 4 (2016) X-ray micro computed tomography characterization of porosity in Rotliegend sandstones on the northern slope of the Wolsztyn Ridge, western Poland Abstract   PDF
Anna Poszytek, Zbigniew Mikołajewski, Marek Dohnalik
 
Vol 3, No 2 (1959) Z badań geologicznych w 1957 r. w obrębie antyklinorium kujawsko-pomorskiego Abstract   PDF
Jadwiga Dembowska
 
Vol 25, No 1 (1981) Z badań hydrogeochemicznych wschodniej osłony granitu Karkonoszy Abstract   PDF
Marek Michniewicz
 
Vol 16, No 4 (1972) Z badań stratygrafii górnego syluru w obszarze nadbałtyckim Polski Abstract   PDF
Ewa Tomczykowa, Emilia Witwicka, Emilia Witwicka
 
Vol 25, No 4 (1981) Z morfologii głębokorówni bałtyckiej w granicach arkusza Puck Abstract   PDF
Radosław Pikies
 
Vol 1, No 1 (1957) Z petrografii diabazów Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Irena Kardymowicz
 
Vol 5, No 4 (1961) Z petrografii skał tufogenicznych karbonu dolnego w Zarębach koło Łogowa Abstract   PDF
Irena Kardymowicz
 
Vol 27, No 4 (1983) Z prac Międzynarodowej Komisji Mapy Geologicznej Świata w latach 1978 -1982 Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 21, No 3 (1977) Z zagadnień systematyki i oceny zasobów wód podziemnych Abstract   PDF
Bronisław Paczyński
 
Vol 7, No 2 (1963) Zagadnienia sedymentacji utworów fliszowych pienińskiego pasa skałkowego Polski Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 8, No 2 (1964) Zagadnienia stratygrafii doggeru w północno-wschodniej Polsce Abstract   PDF
Krystyna Dayczak-Calikowska
 
Vol 13, No 1 (1969) Zagadnienia strukturalne podłoża górnego karbonu w niecce Słupca Abstract   PDF
Andrzej Bossowski
 
Vol 16, No 2 (1972) Zagadnienie genezy skały skaleniowej ze Strzeblowa koło Sobótki Abstract   PDF
Mieczysław Budkiewicz, Wiesław Heflik
 
Vol 12, No 3 (1968) Zagadnienie określenia dokładności anomalii Bouguera Abstract   PDF
Andrzej Grobelny
 
Vol 15, No 2 (1971) Zagadnienie południowej granicy GZW w świetle najnowszych wierceń i prac geofizycznych Abstract   PDF
Konrad Konior
 
Vol 28, No 2 (1984) Zagadnienie recesji zachodniego skrzydła lobu Wisły na Pojezierzu Kociewskim Abstract   PDF
Józef Sylwestrzak
 
Vol 12, No 1 (1968) Zagadnienie śródkarbońskich dyskordancji w północno-zachodniej części niecki śródsudeckiej Abstract   PDF
Kazimierz Dziedzic
 
Vol 10, No 1 (1966) Zagadnienie surowców kaolinowych w Polsce Abstract   PDF
Mieczysław Budkiewicz, Bronisław Bednarczuk, Janusz Biernat
 
Vol 10, No 2 (1966) Zagadnienie występowania skaleni autigenicznych w wapieniach cieszyńskich Abstract   PDF
Czesław Peszat
 
Vol 18, No 4 (1974) Zależność wskazań profilowania neutron-gamma PNG od porowatości dla wapieni malmu z centralnej części Niecki Nidziańskiej Abstract   PDF
Andrzej Szczerba
 
Vol 24, No 1 (1980) Zarys badań dewonu w Polsce Abstract   PDF
Maria Pajchlowa, Lech Miłaczewski, Joanna Dadlez, Krzysztof Radlicz
 
Vol 24, No 1 (1980) Zarys badań prekambru górnego w Polsce Abstract   PDF
Borys Areń, Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 34, No 3 (1990) Zarys budowy geologicznej i ewolucji północno-zachodniej części sandru kurpiowskiego Abstract   PDF
Leszek Marks
 
Vol 14, No 1 (1970) Zarys budowy geologicznej Lwowsko-Wołyńskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Benedykt Kuszniruk
 
Vol 15, No 3 (1971) Zarys budowy geologicznej tzw. siodła gielniowskiego w obrębie wychodni liasu Abstract   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 24, No 3 (1980) Zarys chronostratygrafii czwartorzędu regionu świętokrzyskiego Abstract   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 10, No 2 (1966) Zarys geologii obszaru Krygu - Lipinek koło Gorlic Abstract   PDF
Henryk Kozikowski
 
Vol 35, No 2 (1991) Zarys historii poszukiwań, badań i górnictwa węgla brunatnego w Polsce oraz udział w niej Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 20, No 4 (1976) Zarys petrografii kambru górnego wschodniej części obniżenia pery bałtyckiego Abstract   PDF
Bronisław Szymański
 
Vol 24, No 1 (1980) Zarys rozwoju badań utworów ordowiku w Polsce Abstract   PDF
Zdzisław Modliński, Bronisław Szymański
 
Vol 10, No 1 (1966) Zarys rozwoju rzeźby w plejstocenie południowej części Wyżyny Sandomierskiej Abstract   PDF
Elżbieta Mycielska-Dowgiałło
 
Vol 33, No 3/4 (1989) Zarys strategii ochrony litosfery Abstract   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 22, No 1 (1978) Zarys stratygrafii cechsztynu niecki północnosudeckiej Abstract   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 12, No 2 (1968) Zarys stratygrafii i tektoniki południowej części niecki łódzkiej (rejon Bełchatowa) Abstract
Andrzej Blaszkiewicz, Stefan Cieśliński, Zofia Dąbrowska, Leon Karczewski, Janusz Kopik, Lidia Malinowska
 
Vol 13, No 1 (1969) Zarys stratygrafii kredy dolnej Kujaw Abstract   PDF
Sylwester Marek
 
Vol 12, No 2 (1968) Zarys stratygrafii kredy dolnej niecki brzeżnej Abstract   PDF
Sylwester Marek
 
Vol 15, No 1 (1971) Zarys stratygrafii kredy dolnej w niecce mogileńskiej Abstract   PDF
Anna Raczyńska
 
Vol 8, No 1 (1964) Zarys stratygrafii liasu w Polsce zachodniej i jego korelacja z liasem Polski środkowej Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 2, No 1 (1958) Zarys stratygrafii mikrofaunistycznej miocenu śląsko-krakowskiego Abstract   PDF
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 18, No 4 (1974) Zarys tektoniki obszaru lubelsko-lwowskiego Abstract   PDF
Andrzej W. Chiżniakow, Antoni M. Żelichowski
 
Vol 8, No 1 (1964) Zarys tektoniki paleozoiku i mezozoiku Niżu Polskiego Abstract   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 18, No 3 (1974) Zasady gospodarowania złożem kopaliny w PRL Abstract   PDF
Antoni Białaczewski
 
Vol 10, No 4 (1966) Zasolenie cieków powierzchniowych wskutek odprowadzania wód odpływowych na Górnym Śląsku Abstract   PDF
Jan Pałys
 
Vol 13, No 2 (1969) Zasolenie skał karbońskich północnej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Genowefa Nina Kotlicka
 
Vol 28, No 1 (1984) Zastosowanie badań tektonicznych w górnictwie odkrywkowym na przykładzie kamieniołomu Braszowice Abstract   PDF
Piotr Kijewski, Wojciech Salski
 
Vol 19, No 2 (1975) Zastosowanie i metody badawcze termobarogeochemii Abstract   PDF
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 19, No 2 (1975) Zastosowanie metod geoelektrycznych przy poszukiwaniu złóż surowców stałych na przykładzie prac w Sudetach i w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Stanisław Wybraniec
 
Vol 30, No 2 (1986) Zastosowanie nowych stałych rozpadu promieniotwórczego do przeliczania wieku izotopowego K-Ar Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 14, No 4 (1970) Zastosowanie pomiarów mikrograwimetrycznych dla potrzeb otworowej eksploatacji siarki Abstract   PDF
Aleksander Stropiński, Jerzy Stein, Konstanty Czepulis
 
Vol 21, No 4 (1977) Zastosowanie średnich odległości taksonomicznych (ATD) do interpretacji -- wyników analiz minerałów ciężkich w utworach czwartorzędowych Abstract   PDF
Jerzy Adam Czerwonka
 
Vol 16, No 3 (1972) Zastosowanie tachymetru samoredukującego BRT-006, sprzężonego ze stolikiem biegunowym Karti-250 przy opracowaniach kartograficzno-geologicznych wielkoskalowych Abstract   PDF
Jadwiga Danilewska
 
Vol 31, No 1 (1987) Zawartość chloru w węglach kamiennych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Anna Różkowska
 
Vol 34, No 4 (1990) Zawartość fosforu w węglach kamiennych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Anna Różkowska, Henryk Parzentny
 
Vol 27, No 3 (1983) Zbiorowiska roślinności węglotwórczej liasowego węgla brunatnego z Poręby koło Zawiercia Abstract   PDF
Maria Domagała, Ireneusz Kołcon
 
Vol 31, No 4 (1987) Zdarzenia na późnodewońskim szelfie południowej Polski i ich znaczenie stratygraficzne Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 19, No 1 (1975) Zdjęcie szlichowe okolic Sierpnicy (Góry Sowie) Abstract   PDF
Andrzej Grodzicki, Tomasz Kułakowski
 
Vol 5, No 1 (1961) Zdjęcie szlichowe okolicy Złotego Stoku Abstract   PDF
Maria Chorowska
 
Vol 39, No 4 (1995) Zechstein Anhydrites NW of the Holy Cross Mts. (Upper Permian, central Poland): facies and palaeogeography Abstract   PDF
Alicja Kasprzyk
 
Vol 49, No 1 (2005) Zechstein (Ca1) limestone-marl alternations from the North-Sudetic Basin, Poland: depositional or diagenetic rhythms? Abstract   PDF
Julita Biernacka, Katarzyna Borysiuk, Paweł Raczyński
 
Vol 27, No 4 (1983) Żelazo i mangan w płytkich wodach podziemnych Karpat i ich przedgórza na zachód od linii Dunajca Abstract   PDF
Krzysztof Karwan
 
Vol 10, No 3 (1966) Żelazo i mangan w wodach podziemnych różnych środowisk hydrogeochemicznych Abstract   PDF
Zenobiusz Płochniewski, Jarosław Pich
 
Vol 27, No 1 (1983) Żelifikacja węgla ksylitowego w świetle badań petrograficznych i fizyczno-chemicznych Abstract   PDF
Marian Wagner, Tadeusz Żerda, Andrzej John
 
Vol 13, No 3 (1969) Zespół otwornic i małżoraczków osadów z facji ilasto-mułowcowo-piaszczystej kujawu i batonu Niżu Polskiego Abstract   PDF
Wanda Bielecka, Olga Styk
 
Vol 3, No 4 (1959) Zespół sporowy i pozycja stratygraficzna pokładu węgla z Kozłowej Góry (Zagłębie Górnośląskie) Abstract   PDF
Aleksander Jachowicz
 
Vol 4, No 3 (1960) Zespoły megasporowe karbonu ostrawsko-karwińskiego Abstract   PDF
Soña Dybová
 
Vol 18, No 4 (1974) Zespoły mineralne procesów diagenezy i wietrzenia w iłach oligoceńskich okolic Szczecina Abstract   PDF
Tomasz Bojakowski
 
Vol 19, No 3 (1975) Zespoły sporowo-pyłkowe z pogranicza karbonu i permu okolic Okrzeszyna Abstract
Janina Jerzykiewicz
 
Vol 15, No 3 (1971) Ziemskie tektodromy Abstract   PDF
Stanisław Pawłowski
 
Vol 37, No 2 (1993) Zinc-lead ore deposit in Lower Triassic (Roethian) dolomites at Bolesław (Olkusz region, Poland) Abstract   PDF
Marek Nieć, Renata Blajda, Bohdan Niedzielski
 
Vol 58, No 2 (2014) Zircon U-Pb ages of granitoid apophyses in the western part of the Kłodzko–Złoty Stok Granite Pluton (SW Poland) Abstract   PDF
Stanisław Zbigniew Mikulski, Ian Stuart Williams
 
Vol 18, No 2 (1974) Zjawiska glacitektoniczne w utworach czwartorzędu okolic Lublina Abstract   PDF
Wojciech Salski
 
Vol 4, No 1 (1960) Zjawisko twardego dna w profilu kredy Mielnika Abstract   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 33, No 3/4 (1989) Zlodowacenie północnopolskie Wysoczyzny Tureckiej w świetle nowych danych Abstract   PDF
Waldemar Gogołek, Alicja Mańkowska
 
Vol 34, No 2 (1990) Zlodowacenie Wisły w rejonie Bramki w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego Abstract   PDF
Małgorzata Roman
 
Vol 20, No 1 (1976) Zmarzlinowe struktury szczelinowe w osadach interglacjału eemskiego z Wawrzyszewa Abstract   PDF
Wojciech Morawski
 
Vol 7, No 1 (1963) Zmiany facjalne skał żelazistych w ordowiku podłoża północno-wschodniej Polski Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 11, No 1 (1967) Zmiany niektórych cech litologicznych osadów w dolnej części brzegu między klifem w Orłowie a Sopotem Abstract   PDF
Roman Racinowski
 
Vol 19, No 3 (1975) Zmiany układu spękań w cechsztyńskich skałach węglanowych monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Wojciech Salski
 
Vol 11, No 2 (1967) Zmiany wtórne w porfirach okolic Wałbrzycha Abstract   PDF
Andrzej Paulo
 
Vol 19, No 3 (1975) Zmiany zawartości siarki w próbkach rudy pod wpływem wietrzenia Abstract   PDF
Renata Blajda, Marek Nieć, Władysław Skórski
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Zmienione diabazy z okolicy Zawiercia Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 27, No 4 (1983) Zmienione diabazy z okolicy Zawiercia Abstract   PDF
Wiesław Heflik, Marek Muszyński
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Zmienione diabazy z okolicy Zawiercia – Odpowiedź Abstract   PDF
Wiesław Heflik, Marek Muszyński
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Zmienione diabazy z okolicy Zawiercia – Replika Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Zmienność cech optycznych plagioklazów w polu termicznym intruzji kłodzko-złotostockiej Abstract   PDF
Leszek Krzemiński
 
Vol 26, No 1 (1982) Zmienność form i struktur stromatolitów w zależności od środowiska na przykładzie utworów dolomitu głównego NW Polski Abstract   PDF
Aleksander Protas
 
Vol 24, No 2 (1980) Zmienność okruszcowania miedziowego w wybranych rejonach kopalni Rudna Abstract   PDF
Maria Tyłka, Wojciech Mayer, Adam Piestrzyński, Wojciech Tyłka
 
Vol 19, No 1 (1975) Zmienność petrograficzna granitów masywu strzegomskiego Abstract   PDF
Stanisław Maciejewski, Tadeusz Morawski
 
Vol 23, No 2 (1979) Zmienność rozmieszczenia mineralizacji Zn, Pb w skałach węglanowych triasu północnego obrzeżenia GZW Abstract   PDF
Regina Kacprzak, Barbara Kerber
 
Vol 20, No 3 (1976) Zmienność stosunków izotopowych siarki w siarczanach wapnia w skorupie ziemskiej Abstract   PDF
Jan Czermiński
 
Vol 23, No 2 (1979) Zmienność właściwości geotechnicznych lessów w świetle współczesnych metod badań Abstract   PDF
Marian Borowczyk, Zbigniew Frankowski
 
Vol 4, No 2 (1960) Zmienność zawartości wapnia i magnezu w skałach węglanowych na obszarze Polski, bez Karpat Abstract   PDF
Elżbieta Czajor, Jan Czermiński
 
Vol 14, No 3 (1970) Znaczenie B-lineacji w geologii strukturalnej i górnictwie Abstract   PDF
Jerzy Kotowski, Tomasz Strzelecki
 
Vol 2, No 1 (1958) Znaczenie makrofauny w stratygrafii miocenu Polski Abstract   PDF
Wilhelm Krach
 
Vol 24, No 3 (1980) Znaczenie mikroflory w badaniach nad genezą pokładów węgla w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF
Halina Kmiecik, Stanisława Knafel
 
Vol 19, No 3 (1975) Znaczenie profilu z Ponurzycy dla badań genezy i wieku preglacjału Mazowsza Abstract   PDF
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 16, No 1 (1972) Znaleziska Clypeina jurassica F a v r e w zachodniej części polskich Karpat fliszowych Abstract   PDF
Wiesław Nowak
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Znalezisko amonita Saghalinites wrighti Birkelund w kredzie jednostki magurskiej Abstract   PDF
Grzegorz Haczewski, Franciszka Szymakowska
 
Vol 16, No 3 (1972) Znalezisko Manticoceras adorfense Wedekind a problemy dewonu górnego na Lubelszczyźnie Abstract   PDF
Lech Miłaczewski
 
Vol 43, No 3 (1999) Znosko J. (ed.) - Tectonic Atlas of Poland - Państwowy Instytut Geologiczny: 1 map in 4 sheets 1:500 000, 8 inset maps; Warszawa Abstract   PDF
Franz Kockel
 
Vol 32, No 2 (1988) Źródła jako podstawa charakterystyki hydrogeologicznej wschodniej części Pasma Klonowskiego Abstract   PDF
Andrzej Mochoń
 
Vol 8, No 1 (1964) Zrosty bliźniacze gipsów z Koronowa Abstract   PDF
Zofia Skrzat
 
Vol 35, No 4 (1991) Zróżnicowanie batymetryczne i facjalne skamieniałości sladowych w poludniowej części płaszczowiny magurskiej (polskie Karpaty zewnętrzne) Abstract   Untitled ()   PDF
Alfred Uchman
 
Vol 34, No 3 (1990) Zróżnicowanie korozji krasowej w zależności od kształtu korodowanej masy skalnej i jej stanu naprężeń Abstract   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 8, No 3 (1964) Związek między szczelinowatością zawodnieniem piaskowca magurskiego ze Śnieżnicy Abstract   PDF
Lesław Bober, Nestor Oszczypko
 
Vol 6, No 4 (1962) Związek mineralizacji wód trzeciorzędowych z budową geologiczną południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Andrzej Różkowski
 
Vol 21, No 1 (1977) Związek objawów bitumiczności fliszu z budową tektoniczną wschodniego Podhala Abstract   PDF
Barbara Gondek, Leonard Mastella
 
Vol 19, No 4 (1975) Związek objawów bitumiczności fliszu z budową tektoniczną wschodniego Podhala Abstract   PDF
Leonard M. Mastella, Bernard Koisar
 
Vol 7, No 3 (1963) Związek procesu powstawania•złóż siarki w miocenie•zapadliska przedkarpackiego z litologią ich podłoża Abstract   PDF
Tadeusz Osmólski
 
Vol 18, No 2 (1974) Związek utworów podłoża obszaru Cieszyn–Rzeszotary ze skałami krystalicznymi wyspy Goryczkowej Tatr Abstract   PDF
Wiesław Heflik, Konrad Konior
 
Vol 17, No 4 (1973) Związek właściwości magnetycznych ze składem skał suwalskiego intruzywu anortrozytowego Abstract   PDF
Krystyna Mizeracka, Henryk Kurbiel
 
Vol 30, No 1 (1986) Związki chemizmu skał wulkanicznych i wód podziemnych w okolicach Sokołowska Abstract   PDF
Dariusz Dobrzyński
 
Vol 16, No 4 (1972) Związki elementów pola cieplnego z wiekiem konsolidacji obszaru Polski Abstract   PDF
Jacek Majorowicz
 
Vol 22, No 3 (1978) Związki pola geotermicznego z uwegleniem w polskich basenach węglowych Abstract   PDF
Jacek Majorowicz
 
Vol 16, No 2 (1972) Związki porfirynowe niklu i wanadu w utworach paleozoicznych i mezozoicznych jednego z wierceń Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Jadwiga Martyna Nowak
 
Vol 27, No 2 (1983) Zwiększenie efektywności badań głębokich granic sejsmicznych przez zastosowanie układów interferencyjnych o ostrych charakterystykach kierunkowości Abstract   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 10, No 2 (1966) Żwiry i piaski rzek Słowacji Abstract   PDF
Eduard Horniš
 
Vol 9, No 3 (1965) Żyły kwarcowe w okolicy Barcinka na Pogórzu lzerskim Abstract   PDF
Jerzy Kotowski
 
Vol 4, No 3 (1960) Żyły pegmatytowe okolic Szklarskiej Poręby Abstract   PDF
Eugenia Gajda
 
Vol 14, No 1 (1970) Złoże gipsowo-anhydrytowe w Gierałtowie koło Lubania Śląskiego Abstract   PDF
Andrzej Kaczmarek
 
Vol 15, No 2 (1971) Złoże kaolinu z Kamienia koło Mirska Abstract   PDF
Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 8, No 4 (1964) Złoże sapropelitu w stropie pokładu 620 kopalni Śląsk Abstract   PDF
Kazimiera Hamberger
 
Vol 14, No 2 (1970) Złoże soli kamiennej Moszczenica-Łapczyca na zachód od Bochni Abstract   PDF
Aleksander Garlicki
 
Vol 15, No 4 (1971) Złoże soli kamiennej w Łężkowicach nad Rabą Abstract   PDF
Aleksander Garlicki
 
Vol 10, No 1 (1966) Łupki dictyonemowe warstw krzyżańskich w rejonie Białowieży Abstract   PDF
Bronisław Szymański
 
Vol 6, No 2 (1962) Łupki hematytowo-ilaste w podłożu karbonu wypiętrzenia Ścinawki Details   PDF
Andrzej Grocholski, Józef Kornaś
 
Vol 3, No 3 (1959) Łupki jasielskie w Karpatach Wschodnich Rumunii Abstract   PDF
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 6, No 4 (1962) Łupki z egzotykami z warstw krośnieńskich w rejonie Baligrodu Abstract   PDF
Andrzej Ślączka, Tadeusz Wiesser
 
Vol 22, No 1 (1978) Łupki łyszczykowo-syderytowe z Olesznem Podgórskiej na północnym brzegu bloku izerskiego Abstract   PDF
Teresa Oberc-Dziedzic
 
Vol 50, No 1 (2006) Łysogóry Unit (Central Poland) versus East European Craton -- application of sedimentological data from Cambrian siliciclastic association Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski, Magdalena Sikorska
 
Vol 6, No 4 (1962) β-alumohydrokalcyt Z Nowei Rudy Abstract   PDF
Antoni Morawiecki
 
Vol 62, No 3 (2018) „Depositional setting of the Oligocene sequence of the Western Carpathians in the Polish Spisz region – a reinterpretation based on integrated palynofacies and sedimentological analyses” – Discussion Abstract   PDF
Przemysław Gedl
 
Vol 62, No 3 (2018) „Depositional setting of the Oligocene sequence of the Western Carpathians in the Polish Spisz region – a reinterpretation based on integrated palynofacies and sedimentological analyses” – Reply Abstract   PDF
Anna Filipek, Anna Wysocka, Marcin Barski
 
Vol 10, No 3 (1966) „Paragenetyczne” występowanie żelaza i manganu w wodach podziemnych Abstract   PDF
Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 13, No 4 (1969) „Przerwa hydrochemiczna” w podłożu miocenu zachodniej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Xena Derdzińska, Jan Pałys
 
3001 - 3239 of 3239 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13